Prawa pacjenta

Karta Praw i Obowiązków Pacjenta

Każdy Pacjent korzystający z usług Centrum ma prawa i obowiązki. Poznanie tych praw
i obowiązków zwiększa poczucie bezpieczeństwa podczas pobytu w Centrum.

Na udzielanie Pacjentowi jakichkolwiek świadczeń zdrowotnych niezbędna jest jego świadoma zgoda z wyjątkami określonymi ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 nr 52, poz. 417).

Korzystając z usług Centrum Pacjent ma prawo do:

 • Świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej.
 • Życzliwego traktowania, poszanowania godności osobistej.
 • Poszanowania prywatności i zapewnienia intymności zwłaszcza poprzez wykonywanie badań i zabiegów w miejscu osłoniętym lub w miarę możliwości osobnym pomieszczeniu, w obecności tylko niezbędnego personelu medycznego.
 • Przystępnej informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania lub zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniach.
 • Ochrony i zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących jego stanu zdrowia, faktów medycznych, rozpoznania, rokowań i leczenia oraz wszelkich innych informacji natury osobistej, również w przypadku śmierci.
 • Wyrażenia zgody na informowanie wskazanych osób o swoim stanie zdrowia, chyba, że obowiązek udzielania informacji wynika z przepisów ustawowych.
 • Poznania z nazwiska i imienia osób wykonujących lub uczestniczących przy wykonywaniu świadczeń zdrowotnych oraz ich statusu zawodowego.
 • Osobistego, przez pełnomocnika lub przez przedstawiciela ustawowego dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia i udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz odpłatnego sporządzenia kopii, wyciągów, odpisów tej dokumentacji.
 • Wyrażenia zgody na udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych albo odmowy takiej zgody.
 • Wyrażenia zgody na uczestniczenie przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych innych osób niż udzielające świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody.
 • Wyrażenia na piśmie zgody na zabieg operacyjny/badanie inwazyjne w celach leczniczych lub diagnostycznych, na poddanie się eksperymentalnej metodzie leczenia lub diagnostyki oraz na udział w eksperymencie medycznym dla celów naukowych.
 • Korzystania ze świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym.
 • Dodatkowej opieki pielęgnacyjnej przez członka rodziny lub przez wskazaną osobę, chyba, że jest to niemożliwe ze względów epidemiologicznych lub ze względu na warunki przebywania innych osób w tym samym pomieszczeniu.
 • Kontaktu osobistego z innymi osobami, chyba że jest to niemożliwe ze względów epidemiologicznych lub ze względu na warunki przebywania innych osób chorych w Centrum.
 • Nieograniczonego kontaktu korespondencyjnego i telefonicznego z innymi osobami z ogólnie dostępnego telefonu, o ile to nie obciąża Centrum.
 • Opieki duszpasterskiej, poszanowania przekonań religijnych i uznawania wartości moralnych.
 • Wypisania się z Centrum na własne żądanie. W takim przypadku lekarz przekazuje Pacjentowi informację o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w Centrum.
 • Zachowanie w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych przez lekarza/pielęgniarkę w związku z wykonywaniem zawodu.
 • W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia powodującego w odczuciu Pacjenta zagrożenie życia – Centrum ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić wskazane osoby przez pacjenta.
 • Składania w sytuacji naruszenia powyższych praw: uwag, wniosków i skarg do Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego sp. z o.o.

Korzystając z usług Centrum, Pacjent ma obowiązek:

 • Stosować się do obowiązujących regulaminów pobytu pacjentów w klinikach/oddziałach/ poradniach/ pracowniach.
 • Po przyjęciu do szpitala oddać do magazynu szpitala ubrania, bieliznę i obuwie oraz złożyć do depozytu przedmioty wartościowe i pieniądze pod rygorem braku odpowiedzialności Centrum za rzeczy, przedmioty wartościowe i pieniądze.
 • W trakcie leczenia szpitalnego nie przyjmowania leków i poddawania się jakimkolwiek zabiegom bez zlecenia lekarza prowadzącego/dyżurnego.
 • Przestrzegania zakazu wnoszenia i spożywania na terenie Centrum napojów alkoholowych.
 • Przestrzegania zakazu palenia wyrobów tytoniowych na terenie Centrum.
 • Dbania o mienie Centrum pod rygorem odpowiedzialności karnej i cywilnej za jego zniszczenie lub uszkodzenie.
 • Pacjentowi małoletniemu przysługują takie same prawa, co Pacjentowi pełnoletniemu, z tą różnicą, że informacja o stanie zdrowia małoletniego jest przekazywana rodzicom lub opiekunom i rodzice lub opiekunowie decydują o zgodzie lub odmowie zgody na proponowane zabiegi i badania. W przypadku, gdy małoletni Pacjent ukończył 16 lat, ma prawo do współuczestniczenia w procesie leczenia.

Pełna treść Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz. U. 2009 nr 52, poz. 417) jest dostępna do wglądu w Oddziale/Zespole Poradni/Pracowni – chęć zapoznania się z wersją szczegółową należy zgłosić personelowi.

Jednocześnie informujemy, że pragniemy, aby Pacjenci korzystający z usług naszego Centrum byli w pełni usatysfakcjonowani z uzyskiwanych w nim świadczeń medycznych, a czas pobytu w Centrum był oceniany wysoko. Dlatego też chcielibyśmy poznać Państwa opinie, sugestie i komentarze na temat przebiegu leczenia i pobytu, aby móc kontynuować to, co znajduje uznanie w ocenie naszych pacjentów/ich rodzin, poprawiać to, co należałoby jeszcze zmienić lub udoskonalić w pracy Centrum. Prosimy zatem o poświęcenie paru minut na wypełnienie ankiety badania zadowolenia oraz zakreślenie tych odpowiedzi, które Państwa zdaniem są najbardziej zgodne z Państwa odczuciami i ocenami.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka sp. z o.o. stanowi bazę kliniczną dla I Katedry Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Na terenie Centrum prowadzone jest w związku z tym nauczanie studentów kierunków medycznych. Studenci mogą być zatem obecni przy badaniu, zabiegu czy porodzie, ale tylko po to, by obserwować ich przebieg.
Studenci bez zgody pacjenta nie mogą badać ani wykonywać żadnych zabiegów.

Mając na względzie powyższe zadania Centrum realizowane w celu nabywania najwyższych kwalifikacji zawodowych przez przyszłych specjalistów, liczymy na Państwa wyrozumiałość w zakresie ewentualnych niedogodności związanych z dydaktyczną i naukową działalnością Centrum.

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

Aneta Pisula

przyjmuje interesantów w każdy wtorek i czwartek w godz. 11:00 – 12:00

Email: prawapacjenta@uczkin.pl

Do dyspozycji Pacjentów Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Sp. z o.o. jest

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta, do zadań którego należy m.in.:

 • Czuwanie nad przestrzeganiem praw pacjenta,
 • Przyjmowanie skarg, uwag, wniosków i zażaleń zgłaszanych przez pacjentów,
 • Podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach łamania praw pacjentów,
 • Udzielanie odpowiedzi na pytania i skargi pacjentów,
 • Ewidencjonowanie spraw wnoszonych do Pełnomocnika i prowadzenie dokumentacji,
 • Analiza skarg i wniosków kierowanych do Pełnomocnika,
 • Stały monitoring realizacji praw pacjenta,
 • Współpraca z Prezesami Zarządu Szpitala przy procedurze udzielania odpowiedzi na pytania i skargi pacjentów,
 • Współpraca z Kierownikami poszczególnych komórek organizacyjnych Szpitala w zakresie przestrzegania praw pacjenta.
Powrót