Zamówienia publiczne

Dostawa leku paliwizumab.

Termin składania ofert:
10.01.2019 - 18.01.2019

Sukcesywny zakup wraz z systematyczną dostawą w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 30 kwietnia 2019 roku leku paliwizumab dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Dostawa środków dezynfekujących

Termin składania ofert:
10.01.2019 - 22.01.2019

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy w okresie 12 miesięcy chemicznych środków dezynfekcyjnych, antyseptycznych i myjących do stosowania w obszarze medycznym dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie. Przedmiot zamówienia oprócz sukcesywnych dostaw obejmuje również przeprowadzenie minimum 4 szkoleń w okresie trwania umowy dla każdego z niżej wymienionych pakietów dedykowanych dla personelu medycznego Zamawiającego w zakresie bezpiecznego oraz właściwego stosowania asortymentu objętego umową.  Zamawiający dokonał podziału przedmiotu zamówienia na 6 części - Pakietów

Dostawa aplikacji HIS

Termin składania ofert:
07.01.2019 - 14.03.2019

Nazwa zamówienia: „Dostawa wraz z instalacją, wdrożeniem i uruchomieniem kompletnej aplikacji HIS (RIS, PACS, EDM HL7)  oraz dostawą niezbędnego wyposażenia i rozbudowaniem istniejącej sieci teleinformatycznej”.Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją, wdrożeniem i uruchomieniem kompletnej aplikacji HIS (RIS, PACS, EDM HL7) oraz dostawą niezbędnego wyposażenia i rozbudowaniem istniejącej sieci teleinformatycznej. Szczegóły i parametry użytkowo funkcjonalne są zawarte w „Szczegółowym opisie Przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.  Niniejszy zakup stanowi element realizacji przez Zamawiającego Projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń z zakresu położnictwa i neonatologii  w Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka   Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego” nr POIS.09.02.00-00-0060/17.Przedmiot zamówienia w swoim zakresie obejmuje*:

Dostawę i uruchomienie najnowszych modułów oprogramowania aplikacyjnego w części w podziale na moduły opisane w Tabeli nr 3.Zakres funkcjonalny poszczególnych modułów został opisany w pkt III niniejszego załącznika.Rozbudowę systemu HIS o moduły opisane w pkt III niniejszego załącznikaZakres funkcjonalny poszczególnych modułów został opisany w pkt IV niniejszego załącznika, Udzielenie bezterminowej licencji na sieciowe użytkowanie zaoferowanego oprogramowania aplikacyjnego wraz z gwarancją i nadzorem autorskim, Integrację oferowanego oprogramowania z systemem administracyjnym ERP posiadanym przez Zamawiającego. Zakres integracji opisano w pkt VI, Dostawa systemu diagnostyki obrazowej (PACS) wraz z jego integracją z rozbudowywanym systemem HIS. Zakres integracji opisano w pkt. VII, Integrację oferowanego oprogramowania HIS z systemem laboratoryjnym firmy ALAB. Zakres integracji opisano w pkt. VIII, Zakup i dostawę oprogramowania bazodanowego, Zakres funkcjonalny został opisany w pkt V niniejszego załącznika, Przeprowadzenie szkoleń e-learningowych dla użytkowników. Zakres i zasady szkoleń opisano w pkt X. ,Zakup i dostawę infrastruktury sprzętowej w zakresie opisanym w pkt. XIV. * - odwołania wskazane powyżej odnoszą się do Szczegółowego Opisu  Przedmiotu Zamówienia.

Powrót