Dane Osobowe

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

jest UNIWERSYTECKIE CENTRUM ZDROWIA KOBIETY I NOWORODKA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

z siedzibą w Warszawie, Pl. Sokratesa Starynkiewicza 1/3, 02-015 Warszawa, KRS: 0000473114, NIP: 7010389279, REGON: 146726100, określana dalej jako „Centrum”.

 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA DANYCH OSOBOWYCH
E-MAIL: iod@uczkin.pl

 

1.Centrum przetwarza dane osobowe pacjentów w celu ochrony zdrowia, udzielania i zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, prowadzenia wzmaganej prawem dokumentacji medycznej oraz w związku z utrzymaniem i zapewnieniem bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna.


2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), dalej określane jako „RODO”, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 180 ze zm.) oraz ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 1318 ze zm.). Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii (w szczególności dotyczących zdrowia), podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.


3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.


4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.


5. Centrum nie będzie stosowało wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.


6. Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przechowywane i przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318 ze zm.), tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
a. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
b. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
c. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
d. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie - przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,
e. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.


7. Mają Państwo:
a. prawo dostępu do Swoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
b. prawo żądania sprostowania danych,
c. prawo do usunięcia danych (tylko w sytuacjach określonych przez prawo),
d. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
e. prawo do ograniczenia przetwarzania danych.


Jednocześnie informujemy, że:


1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być jedynie podmioty upoważnione do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa.


2. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia oraz ograniczenia ich przetwarzania.


3. Przykładamy ogromną wagę do bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych, jeśli jednak uzna Pani/Pan, że przetwarzając dane naruszamy przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 

UCZKIN WUM sp. z o.o.

 


Realizacja praw dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Spółka z o.o.

 

W związku z tym, że posiadamy Państwa dane przysługują Wam Prawa związane z ich przetwarzaniem wynikające z przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).

Poniżej znajdziecie Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące trybu zgłaszania i realizacji żądań realizacji Państwa Praw.


1. Jak zgłosić żądanie realizacji moich praw odnośnie przetwarzania danych osobowych?
1.1. drogą tradycyjną na adres: pl. Starynkiewicza 1/3,02-015 Warszawa,
1.2. drogą elektroniczną na adres mailowy: iod@uczkin.pl,
1.3. ustnie, w siedzibie administratora, przy czy ze zgłoszenia zostanie sporządzona notatka,
1.4. pisemnie w siedzibie administratora, za potwierdzeniem odbioru zgłoszenia,
1.5. drogą telefoniczną.


2. O co mogą Państwo wnioskować? Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia (RODO) mają Państwo prawo do:
2.1. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
2.2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym profilowania ze względu na Państwa szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, bądź w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
2.3. prawo do wycofania zgody,
2.4. prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
2.5 prawo żądania sprostowania w tym uzupełnienia Państwa danych osobowych,
2.6. prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania
2.7. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
2.8. prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Dotyczy to danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie Państwa zgody.

3. Informacje jakie powinien zawierać wniosek.
3.1. imię, nazwisko oraz numer PESEL zgłaszającego,
3.2. określenie żądania tj. z jakiego prawa chcecie Państwo skorzystać (ust. 2.1-2.8 Procedury Realizacji Praw Osób w Związku z Przetwarzaniem Ich Danych Osobowych stanowiącej Załącznik nr 5 do PZBI),
3.3. preferowany kanał kontaktu zwrotnego,
3.4. dane kontaktowe np. telefon, email, adres korespondencyjny,
3.5. oświadczenie zawierające treść "Składając wniosek zgadzam się na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Placu Sokratesa Starynkiewicza 1/3, 02-015 Warszawa, w celu kontaktu w związku ze zgłoszonym żądaniem oraz przyjmuję do wiadomości, że UCZKINWUM Sp. z o.o. jest Administratorem Danych Osobowych".

4. Realizacja praw osób, których dane dotyczą jest bezpłatna. W przypadku prawa dostępu do danych, zastrzegamy sobie jednak zgodnie z przepisami prawa, możliwość pobrania opłaty za kolejne kopie danych będące wynikiem realizacji prawa wynikającego z art. 15 RODO.

5. Każde zgłoszone żądanie zostanie przekazane do analizy naszego Inspektora Ochrony Danych, jej wynikiem będzie odpowiedź dot. jego realizacji, którą od nas otrzymasz.

6. Jednocześnie chcemy poinformować, że wynikiem analizy może być odmowa realizacji zgłoszonego żądania w przypadku, gdy okaże się one niezasadne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przykładem czego może być niemożność realizacji prawa do usunięcia danych (,,bycia zapomnianym”) w przypadku posiadania wytworzonej w UCZKINWUM Sp. z o.o. dokumentacji medycznej, kiedy to jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani przepisami prawa do przetwarzania danych zawartych w dokumentacji medycznej co do zasady przez okres 20 lat (Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

7. Zastrzegamy sobie również prawo żądania dodatkowych informacji, w celu potwierdzenia Państwa tożsamości zgodnie z art. 12 ust. 6 RODO.

8. Zastrzegamy również, że jeśli nie będziemy w stanie zidentyfikować Państwa, w miarę możliwości poinformujemy o tym. W tej sytuacji, nie będą mogli Państwo skorzystać z Praw określonych w ust. 2.1-2.8, chyba że dostarczycie Państwo dodatkowych informacji pozwalających na identyfikację.

 


 

Powrót