Prawa pacjenta

Karta Praw i Obowiązków Pacjenta

Każdy Pacjent korzystający z usług Centrum ma prawa i obowiązki. Poznanie tych praw
i obowiązków zwiększa poczucie bezpieczeństwa podczas pobytu w Centrum.

Na udzielanie Pacjentowi jakichkolwiek świadczeń zdrowotnych niezbędna jest jego świadoma zgoda z wyjątkami określonymi ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 nr 52, poz. 417).

 

Korzystając z usług Centrum Pacjent ma prawo do:

 • Świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej.
 • Życzliwego traktowania, poszanowania godności osobistej.
 • Poszanowania prywatności i zapewnienia intymności zwłaszcza poprzez wykonywanie badań i zabiegów w miejscu osłoniętym lub w miarę możliwości osobnym pomieszczeniu, w obecności tylko niezbędnego personelu medycznego.
 • Przystępnej informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania lub zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniach.
 • Ochrony i zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących jego stanu zdrowia, faktów medycznych, rozpoznania, rokowań i leczenia oraz wszelkich innych informacji natury osobistej, również w przypadku śmierci.
 • Wyrażenia zgody na informowanie wskazanych osób o swoim stanie zdrowia, chyba, że obowiązek udzielania informacji wynika z przepisów ustawowych.
 • Poznania z nazwiska i imienia osób wykonujących lub uczestniczących przy wykonywaniu świadczeń zdrowotnych oraz ich statusu zawodowego.
 • Osobistego, przez pełnomocnika lub przez przedstawiciela ustawowego dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia i udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz odpłatnego sporządzenia kopii, wyciągów, odpisów tej dokumentacji.
 • Wyrażenia zgody na udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych albo odmowy takiej zgody.
 • Wyrażenia zgody na uczestniczenie przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych innych osób niż udzielające świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody.
 • Wyrażenia na piśmie zgody na zabieg operacyjny/badanie inwazyjne w celach leczniczych lub diagnostycznych, na poddanie się eksperymentalnej metodzie leczenia lub diagnostyki oraz na udział w eksperymencie medycznym dla celów naukowych.
 • Korzystania ze świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym.
 • Dodatkowej opieki pielęgnacyjnej przez członka rodziny lub przez wskazaną osobę, chyba, że jest to niemożliwe ze względów epidemiologicznych lub ze względu na warunki przebywania innych osób w tym samym pomieszczeniu.
 • Kontaktu osobistego z innymi osobami, chyba że jest to niemożliwe ze względów epidemiologicznych lub ze względu na warunki przebywania innych osób chorych w Centrum.
 • Nieograniczonego kontaktu korespondencyjnego i telefonicznego z innymi osobami z ogólnie dostępnego telefonu, o ile to nie obciąża Centrum.
 • Opieki duszpasterskiej, poszanowania przekonań religijnych i uznawania wartości moralnych.
 • Wypisania się z Centrum na własne żądanie. W takim przypadku lekarz przekazuje Pacjentowi informację o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w Centrum.
 • Zachowanie w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych przez lekarza/pielęgniarkę w związku z wykonywaniem zawodu.
 • W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia powodującego w odczuciu Pacjenta zagrożenie życia – Centrum ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić wskazane osoby przez pacjenta.
 • Składania w sytuacji naruszenia powyższych praw: uwag, wniosków i skarg do Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego sp. z o.o.

Informujemy, że Centrum jako Szpital o charakterze klinicznym stanowiąc cześć Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w ramach prowadzonej działalności zobowiązane jest do kształcenia studentów. Stąd też w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych należy liczyć się z obecnością studentów.
Wskazujemy, że zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, do klinik i szpitali akademii medycznych, medycznych jednostek badawczo-rozwojowych i innych jednostek uprawnionych do kształcenia studentów nauk medycznych, lekarzy oraz innego personelu medycznego w zakresie niezbędnym do celów dydaktycznych nie stosuje się art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, co oznacza, że na obecność studenta przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych nie jest wymagana zgoda pacjenta.

Korzystając z usług Centrum, Pacjent ma obowiązek:

 • Stosować się do obowiązujących regulaminów pobytu pacjentów w klinikach/oddziałach/ poradniach/ pracowniach.
 • Po przyjęciu do szpitala oddać do magazynu szpitala ubrania, bieliznę i obuwie oraz złożyć do depozytu przedmioty wartościowe i pieniądze pod rygorem braku odpowiedzialności Centrum za rzeczy, przedmioty wartościowe i pieniądze.
 • W trakcie leczenia szpitalnego nie przyjmowania leków i poddawania się jakimkolwiek zabiegom bez zlecenia lekarza prowadzącego/dyżurnego.
 • Przestrzegania zakazu wnoszenia i spożywania na terenie Centrum napojów alkoholowych.
 • Przestrzegania zakazu palenia wyrobów tytoniowych na terenie Centrum.
 • Dbania o mienie Centrum pod rygorem odpowiedzialności karnej i cywilnej za jego zniszczenie lub uszkodzenie.
 • Pacjentowi małoletniemu przysługują takie same prawa, co Pacjentowi pełnoletniemu, z tą różnicą, że informacja o stanie zdrowia małoletniego jest przekazywana rodzicom lub opiekunom i rodzice lub opiekunowie decydują o zgodzie lub odmowie zgody na proponowane zabiegi i badania. W przypadku, gdy małoletni Pacjent ukończył 16 lat, ma prawo do współuczestniczenia w procesie leczenia.

Pełna treść Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz. U. 2009 nr 52, poz. 417) jest dostępna do wglądu w Oddziale/Zespole Poradni/Pracowni – chęć zapoznania się z wersją szczegółową należy zgłosić personelowi.

Mając na względzie powyższe zadania Centrum realizowane w celu nabywania najwyższych kwalifikacji zawodowych przez przyszłych specjalistów, liczymy na Państwa wyrozumiałość w zakresie ewentualnych niedogodności związanych z dydaktyczną i naukową działalnością Centrum.

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

 

przyjmuje interesantów w każdy wtorek i czwartek w godz. 11:00 – 12:00

Email: prawapacjenta@uczkin.pl

Do dyspozycji Pacjentów Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Sp. z o.o. jest

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta, do zadań którego należy m.in.:

 • Czuwanie nad przestrzeganiem praw pacjenta,
 • Przyjmowanie skarg, uwag, wniosków i zażaleń zgłaszanych przez pacjentów,
 • Podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach łamania praw pacjentów,
 • Udzielanie odpowiedzi na pytania i skargi pacjentów,
 • Ewidencjonowanie spraw wnoszonych do Pełnomocnika i prowadzenie dokumentacji,
 • Analiza skarg i wniosków kierowanych do Pełnomocnika,
 • Stały monitoring realizacji praw pacjenta,
 • Współpraca z Prezesami Zarządu Szpitala przy procedurze udzielania odpowiedzi na pytania i skargi pacjentów,
 • Współpraca z Kierownikami poszczególnych komórek organizacyjnych Szpitala w zakresie przestrzegania praw pacjenta.
Powrót