Konkurs

Ogłoszenie
postępowania konkursowego na realizację świadczeń  zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych

Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert
w sprawie zawarcia umów na realizację badań diagnostycznych.
 
 

Warunki i przedmiot zamówienia:

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Konkursu (SIWK) z dnia 30.09.2022 r.
 
 

Kryteria wyboru oferty:

Oferta będzie oceniona na podstawie następujących kryteriów: Cena 100%.
Rozliczenia między Zamawiającym a Oferentem będą prowadzone w złotych polskich.
 
 

Dokumenty wymagane od składającego ofertę:

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Konkursu (SIWK) z dnia 30.09.2022 r. - w
oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem.
 
 

Miejsce i termin składania ofert:

Zamknięte koperty z napisem: KONKURS 14 PAŹDZIERNIKA należy złożyć do dnia 14 października 2022 r. do godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego – 02-015 Warszawa, Pl. S. Starynkiewicza 1/3, Sekretariat Zarządu parter.
Oferty wysłane pocztą zostaną uznane za złożone w terminie, jeżeli wpłyną przed upływem
określonego terminu. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone nadawcy bez otwierania.
 
 

Szczegółowe informacje:

Osobą odpowiedzialną za udzielanie dodatkowych informacji o konkursie jest Pani Dorota Skoczek.
 
 

Miejsce i termin składania ofert:

Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone w siedzibie Szpitala przez Komisję Konkursową, otwarcie ofert nastąpi 14 października o godz. 13:15.
Zastrzegamy sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania
ofert. O wynikach konkursu Oferenci zostaną zawiadomieni pocztą elektroniczną, a także
poprzez zamieszczenie wyników na stronie internetowej Szpitala w zakładce:
 
 

Prawo Oferentów do skarg i protestów.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Konkursu (SIWK) z dnia 30.09.2022 r.

Pliki do pobrania

Powrót