Konkurs

Ogłoszenie postępowania konkursowego na świadczenie usług zdrowotnych

Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów w zakresie świadczeń usług specjalistycznych, usług transportu oraz przechowania zwłok oraz realizacja badań diagnostycznych.

Warunki i przedmiot zamówienia:
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Konkursu (SIWK) z dnia 16.12.2021r.
 
Kryteria wyboru oferty:
Oferta będzie oceniona na podstawie następujących kryteriów: Cena 100%.
Rozliczenia między Zamawiającym a Oferentem będą prowadzone w złotych polskich.
 
Dokumenty wymagane od składającego ofertę:
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Konkursu (SIWK) z dnia 16.12.2021r. w
oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem.
 
Miejsce i termin składania ofert:
Zamknięte koperty z napisem: KONKURS – otwarcie ofert 27 GRUDNIA godz. 14:30 należy
złożyć do dnia 27 grudnia 2021r. do godz. 14.30 w siedzibie Zamawiającego – 02-015
Warszawa, pl. S.Starynkiewicza 1/3, Sekretariat Zarządu parter.
Oferty wysłane pocztą zostaną uznane za złożone w terminie, jeżeli wpłyną przed upływem
określonego terminu. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone nadawcy bez otwierania.
 
Szczegółowe informacje:
Osobą odpowiedzialną za udzielanie dodatkowych informacji o konkursie jest Pani
Aleksandra Susoł.
 
Miejsce i termin składania ofert:
Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone w siedzibie Szpitala przez Komisję
Konkursową, otwarcie ofert nastąpi 27 grudnia o godz. 14.45
Zastrzegamy sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania
ofert. O wynikach konkursu Oferenci zostaną zawiadomieni pocztą elektroniczną, a także
poprzez zamieszczenie wyników na stronie internetowej Szpitala w zakładce Praca.
 
Prawo Oferentów do skarg i protestów.
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Konkursu (SIWK) z dnia 16.12.2021r.

Pliki do pobrania

Powrót