Świadczenie usług zdrowotnych przez lekarzy specjalistów

OGOSZENIE POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH

Świadczenie usług zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.

WARUNKI I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Konkursu (SIWK) z dnia 03.02.2023r.

KRYTERIA WYBORU OFERTY:

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Konkursu (SIWK) z dnia 03.02.2023r.
Rozliczenia między Zamawiającym a Oferentem będą prowadzone w złotych polskich.

DOKUMENTY WYMAGANE OD SKŁADAJĄCEGO OFERTĘ:

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Konkursu (SIWK) z dnia 03.02.2023r.
w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Zamknięte koperty z napisem: : KONKURS 10 LUTEGO godz. 11.00 należy złożyć do dnia 10 lutego 2022 roku do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego – 02-015 Warszawa,
pl. S. Starynkiewicza 1/3, Sekretariat Zarządu parter.

Oferty wysłane pocztą zostaną uznane za złożone w terminie, jeżeli wpłyną przed upływem
określonego terminu. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone nadawcy bez otwierania.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

Osobą odpowiedzialną za udzielanie dodatkowych informacji o konkursie jest Pani Katarzyna Maroń tel. 225830349

MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT:

Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone w siedzibie Szpitala przez Komisję
Konkursową, otwarcie ofert nastąpi 10 lutego o godz. 11.15
Zastrzegamy sobie prawo do odwołania konkursu na każdym etapie postępowania oraz do
przesunięcia terminu składania ofert. O wynikach konkursu Oferenci zostaną zawiadomieni
pocztą elektroniczną.

PRAWO OFERENTÓW DO SKARG I PROTESTÓW:

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Konkursu (SIWK) z dnia 03.02.2023r.

Pliki do pobrania

Powrót