Zamówienia publiczne

Rękawice medyczne różnego przeznaczenia

Termin składania ofert:
15.09.2021 - 28.09.2021

Zamawiający informuje, że z powodu problemów technicznych zostaje wyznaczony nowy termin na składanie i otwarcie ofert. 
Nowy termin składania ofert 28.09.2021 godz. 10:00
Nowy termin otwarcia ofert 28.09.2021 godz. 10:15

 1. Nazwa zamówienia: „Zakup i sukcesywne dostawy w okresie 24 miesięcy rękawic medycznych różnego przeznaczenia dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie”.
 2. Zestawienie asortymentowe określające nazwę przedmiotu zamówienia wraz z określeniem ilości przewidzianej do dostaw w okresie obowiązywania umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
 3. Ilości asortymentu wskazanego powyżej służą określeniu wartości ofert i ich porównaniu; zostały ustalone z należytą starannością i uwzględniają najprawdopodobniejsze potrzeby Zamawiającego.
 4. Oferowany termin płatności od dnia złożenia faktury Zamawiającemu nie może być krótszy niż 60 dni.
 5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą posiadać co najmniej 12 miesięczny termin ważności licząc od dnia 
 6. Zamawiający informuje, że wszystkie występujące w dokumentacji wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć jako określenie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) pod warunkiem, że oferowane wyroby medyczne będą o takich samych lub lepszych parametrach użytkowych określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Obowiązek udowodnienia, że odpowiadają one wymaganiom, określonym przez Zamawiającego w dokumentacji, spoczywa na Wykonawcy.
 7. Przedmiot zamówienia musi być dostarczany w opakowaniu producenta.
 8. Opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ma zawierać nazwę towaru, nr serii, datę produkcji i datę ważności.
 9. Produkty danego rodzaju wchodzące w skład jednej dostawy muszą posiadać ten sam termin ważności.
 10. Dostarczony towar będzie miał termin przydatności do użycia obejmujący co najmniej (minimalnie)
  12 miesięcy od faktycznej daty dostawy.
 11. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na dostarczony towar.
 12. Dostarczony Przedmiot zamówienia musi być zaopatrzony w etykietę handlową, sporządzoną w języku polskim, zawierającą wszystkie niezbędne informacje niezbędne dla bezpiecznego użytkowania.

Wyroby i akcesoria medyczne

Termin składania ofert:
14.09.2021 - 27.09.2021

Zamawiający informuje, że w związku z dużą ilością pytań zadawanych przez Wykonawców zostaje wyznaczony nowy termin na składanie i otwarcie ofert. 
Nowy termin składania ofert 27.09.2021 godz. 10:00
Nowy termin otwarcia ofert 27.09.2021 godz. 10:15

Nazwa zamówienia: „Zakup i sukcesywne dostawy w okresie 24 miesięcy wyrobów i akcesoriów medycznych dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie”.

 1. Zamawiający dokonał podziału przedmiotu zamówienia na części – 26 pakietów  
 2. Zestawienie asortymentowe określające nazwę przedmiotu zamówienia wraz z określeniem ilości przewidzianej do dostaw w okresie obowiązywania umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
 3. Ilości asortymentu wskazanego powyżej służą określeniu wartości ofert i ich porównaniu; zostały ustalone z należytą starannością i uwzględniają najprawdopodobniejsze potrzeby Zamawiającego.

Powrót