Zamówienia poobliczne

Dostawa 2 aparatów USG

Termin składania ofert:
14.09.2017 - 03.10.2017

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa dwóch fabrycznie nowych kompletnych aparatów USG (rok produkcji nie starszy niż 2017 rok, aparatów nowych, nie demonstracyjnych lub w jakikolwiek sposób wcześniej użytkowanych) dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie. Szczegółowe parametry techniczno użytkowe zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dostępnej na stronie www.uczkin.pl 

Dostawa foteli ginekologicznych

Termin składania ofert:
14.09.2017 - 26.09.2017

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sześciu fabrycznie nowych foteli ginekologicznych (rok produkcji nie starszy niż 2017 rok, nie demonstracyjnych lub w jakikolwiek sposób wcześniej użytkowanych) dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie. Szczegółowe parametry techniczno użytkowe zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dostępnej na stronie www.uczkin.pl 

Dostawa myjni dezynfekatora

Termin składania ofert:
14.09.2017 - 25.09.2017

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem jednej kompletnej fabrycznie nowej myjni-dezynfekatora (rok produkcji nie starszy niż 2017 rok, sprzęt nowy, nie demonstracyjny lub w jakikolwiek sposób wcześniej użytkowany) dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie. Szczegółowe parametry techniczno użytkowe zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dostępnej na stronie www.uczkin.pl 

Zakup aparatu USG

Termin składania ofert:
06.09.2017 - 15.09.2017

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa jednego fabrycznie nowego kompletnego aparatu USG (rok produkcji nie starszy niż 2017 rok, aparat nowy, nie demonstracyjny lub w jakikolwiek sposób wcześniej użytkowany) dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie. Zamawiający wymaga by zaoferowany aparat USG posiadał parametry i funkcje szczegółowo opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Przebudowa wejścia

Termin składania ofert:
02.08.2017 - 16.08.2017

Przebudowę wejścia do budynku z pochylnią, schodami i zadaszeniem Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie

Dostawy rękawic chirurgicznych

Termin składania ofert:
18.07.2017 - 01.08.2017

UWAGA - Zmiana terminu składania ofert.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy w okresie 24 miesięcy rękawic chirurgicznych dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie. Asortyment, parametry techniczno-funkcjonale oraz ilości przewidziane do dostaw przedstawione są szczegółowo w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w zakresie 5 pakietów (części)

Przebudowa wejścia do budynku

Termin składania ofert:
18.07.2017 - 02.08.2017

Przebudowę wejścia do budynku z pochylnią, schodami i zadaszeniem Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie

Dostawy czujników do aparatury

Termin składania ofert:
06.06.2017 - 14.06.2017

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy w okresie 12 miesięcy czujników do aparatury medycznej dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie. Zamawiający dokonał podział zamówienia na 3 części – Pakiety - o zestawieniu asortymentowym przedstawionym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Przebudowa wejścia

Termin składania ofert:
02.06.2017 - 19.06.2017

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa wejścia do budynku z pochylnią, schodami i zadaszeniem Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie przy p. S. Starynkiewicza 1/3. Zakres zamówienia Do zakresu prac przewidzianego dla realizacji a nie ujętego w dokumentach wymienionych powyżej a niezbędnych do realizacji zadania oraz stanowiące element podlegający wycenie przez Wykonawcę należy: 1) organizacja i zagospodarowanie zaplecza budowy, 2) ubezpieczenie budowy, dozorowanie placu budowy, zapewnienie warunków bhp i ppoż, 3) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem niniejszego postępowania, 4) wykonanie dokumentacji powykonawczej, 5) po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, oraz uporządkowanie terenu, 6) sporządzenie, oraz przekazanie Zamawiającemu w dniu podpisania umowy harmonogramu przewidywanych kosztów realizacji zadania inwestycyjnego obejmującego cały zakres prac przewidzianych do wykonania a których wartość łączna będzie zgodna z kwotą brutto określoną w umowie. Zamawiający udostępni Wykonawcy wzór takiego harmonogramu zawierającego ustalony podział na Grupy robót. 7) uzyskanie we własnym zakresie zezwoleń na czasowe prowadzenie robót w pobliżu urządzeń wymagających zezwoleń wraz z pokryciem kosztów z tym związanych i zgłoszeniem do odbioru. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 30 dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. Roboty należy wykonać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, normami, standardami. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić system wielozmianowy, jeżeli będzie taka konieczność, celem dotrzymania terminu wykonania zadania. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy muszą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane. Opis przedmiotu zamówienia wynika z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Zamawiający dołącza również przedmiar robót jako dokument pomocniczy - stanowiących załącznik do SIWZ. Nazwy materiałów, urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w dokumentach nie należy traktować jako narzuconych bądź sugerowanych przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych równoważnych. 

Dostawa artykułów jednorazowych

Termin składania ofert:
16.05.2017 - 24.05.2017

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy w okresie 24 miesięcy medycznych akcesoriów jednorazowych dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 4 części – Pakiety o zestawieniu asortymentowym i ilościowym przedstawionym szczegółowo w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Powrót