Zamówienia poobliczne

Produkty farmaceutyczne

Termin składania ofert:
20.10.2020 - 29.10.2020
 1. Nazwa zamówienia: . „Zakup i sukcesywne dostawy w okresie 24 miesięcy produktu farmaceutycznego dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie”
 2. Zamawiający nie dokonał podziału przedmiotu zamówienia na części (pakiety).
 3. Zestawienie asortymentowe określające nazwę przedmiotu zamówienia wraz z określeniem ilości przewidzianej do dostaw w okresie obowiązywania umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
 4. Ilości asortymentu wskazanego powyżej służą określeniu wartości ofert i ich porównaniu; zostały ustalone z należytą starannością i uwzględniają najprawdopodobniejsze potrzeby Zamawiającego.
 5. Oferowany termin płatności od dnia złożenia faktury Zamawiającemu nie może być krótszy niż 30 dni.
 6. Wymogiem Zamawiającego jest złożenie oferty na preparaty znajdujące się w Wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 30 listopada 2016 r. stanowiącym załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 30 listopada 2016 r. wraz z określeniem jego kodu EAN. Cena oferowanego produktu nie może przekraczać wysokości limitu finansowania zgodnego z wyżej wymienionym obwieszczeniem.
 7. Zaoferowane produkty lecznicze muszą posiadać co najmniej 12 miesięczny termin ważności licząc od dnia 

Dostawa toru wizyjnego FULL HD

Termin składania ofert:
06.10.2020 - 16.10.2020

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie wraz z przeszkoleniem wskazanego personelu Zamawiającego, toru wizyjnego FULL HD z równoczesnym dostępem laparoskopowym i histeroskopowym wraz z zestawem narzędzi. Niniejszy zakup stanowi element realizacji przez Zamawiającego Projektu pn. Poprawa jakości i dostępności do świadczeń z zakresu położnictwa i neonatologii w Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego” nr POIS.09.02.00-00-0060/17. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu fabrycznie nowego (rok produkcji 2020) nieużywanego, nierekondycjonowanego, niedemonstracyjnego sprzętu i akcesoriów, gwarantując, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych, a wszystkie części składowe urządzeń są nowe. Zamawiany sprzęt musi posiadać niezbędne okablowanie i inne elementy instalacyjne, a wszystkie elementy zestawu muszą być kompatybilne ze sobą. Po zweryfikowaniu sprawności działania dostarczonych urządzeń wraz z wyposażeniem i przeszkoleniu personelu Zamawiającego w zakresie obsługi, zostanie podpisany protokół odbioru. Do protokołu Wykonawca załączy instrukcję obsługi w języku polskim oraz karty gwarancyjne dotyczące przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia zamieszczony w ofercie winien posiadać dopuszczenia do stosowania w placówkach służby zdrowia i został zgłoszony do obrotu Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych zgodnie z art. 58 ust. 1 lub ust. 2 ustawy o wyrobach leczniczych). W zależności od rodzaju oferowanego sprzętu Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów określonych w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 186).

Przeglądy aparatury medycznej

Termin składania ofert:
29.09.2020 - 13.10.2020

UWAGA. Ze względu na konieczność udzielenia odpowiedzi na dużą liczbę zadanych przez Wykonawców pytań, Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu. Nowy termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień 13 października 2020 roku. Godzina składania i otwarcia pozostaje bez zmian 

Przedmiotem zamówienia są usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz diagnostyka w celu określenia zakresu ewentualnych napraw pogwarancyjnych aparatury i sprzętu medycznego wynikające z bieżącej eksploatacji w Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.  w Warszawie zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym element oferty. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przeglądów i prac serwisowych w stosunku do aparatury i sprzętu medycznego, należących do Zamawiającego, szczegółowo wymienionych w poniższym zestawieniu tabelarycznym (Pakiety od 1 do 103).

 

 

Dostawa materiałów do sterylizacji.

Termin składania ofert:
16.09.2020 - 05.10.2020

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy materiałów do sterylizacji w okresie 24 miesięcy dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie.
 2. Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na 5 części - Pakiety
 3. Zestawienie asortymentowe określające nazwę przedmiotu zamówienia wraz z określeniem ilości przewidzianej do dostaw w okresie obowiązywania umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
 4. Ilości asortymentu wskazanego powyżej służą określeniu wartości ofert i ich porównaniu; zostały ustalone z należytą starannością i uwzględniają najprawdopodobniejsze potrzeby Zamawiającego.
 5. Oferowane produkty winny spełniać określone wymagania odpowiednio dla poszczególnych pakietów co zostanie potwierdzone przez Wykonawców poprzez oświadczenia Wykonawcy że zobowiązuje się dostarczyć wyroby, które spełniają wszystkie określone przepisami prawa wymogi w zakresie dopuszczenia do obrotu i do używania, zgodnie z: Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz.U. 2015, poz.1926 z pózn. zm.) - dla wyrobów biobójczych; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4.12. 2015 r. w sprawie prowadzenia Wykazu Produktów Biobójczych; Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (DZ.U.2017.211 t.j.); z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2016.2142 t.j.) - dla produktów leczniczych oraz że na każde wezwanie Zamawiającego dostarczy aktualne dokumenty w ww. zakresie (między innymi karty charakterystyki produktu biobójczego).
 6. Zamawiający informuje, że wszystkie występujące w dokumentacji wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć jako określenie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) pod warunkiem, że oferowane urządzenia i materiały będą o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do urządzeń i materiałów określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy oferowane przez wykonawcę materiały lub urządzenia będą inne niż opisane w dokumentacji, obowiązek udowodnienia, że odpowiadają one wymaganiom, określonym przez Zamawiającego w dokumentacji, spoczywa na Wykonawcy.
 7. Przedmiot zamówienia musi być dostarczany w opakowaniu producenta.
 8. Opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ma zawierać nazwę towaru, nr serii, datę produkcji i datę ważności.
 9. Produkty danego rodzaju wchodzące w skład jednej dostawy muszą posiadać ten sam termin ważności.
 10. Dostarczony towar będzie miał termin przydatności do użycia obejmujący co najmniej (minimalnie) 12 miesięcy od faktycznej daty dostawy.
 11. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na dostarczony towar.
 12. Dostarczony Przedmiot zamówienia musi być zaopatrzony w etykietę handlową, sporządzoną w języku polskim, zawierającą wszystkie niezbędne informacje niezbędne dla bezpiecznego użytkowania oraz ulotki w języku polskim z opisem właściwości i zastosowania oraz oznakowaniem i opisem środków ostrożności dla użytkownika.
 13. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od ilości podanych w kalkulacji oferty, jednakże łączna wartość dostaw nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego Wykonawcy w danym pakiecie.
 14. Miejsce realizacji zamówienia: Dział Farmacji UCZKIN WUM Sp. z o.o., pl. Sokratesa Starynkiewicza 1/3, 02-015 Warszawa.
 15. Dostawy realizowane będą do pomieszczeń wskazanych przez Pracowników Zamawiającego ulokowanych w magazynach Działu Farmacji Szpitalnej UCZKIN w piwnicach budynku (poziom -1).
 16. Oferowany termin płatności od dnia złożenia faktury Zamawiającemu nie może być krótszy niż 30 dni.

Sukcesywne dostawy leku Palvizumab

Termin składania ofert:
26.08.2020 - 08.09.2020
 1. : „Sukcesywny zakup wraz z systematyczną dostawą w okresie do dnia 31 grudnia 2020 roku leku paliwizumab w ampułkach 50 i 100 mg – łączna ilość 16 500 mg dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”.
 2. Zamawiający nie dokonał podziału przedmiotu zamówienia na części.
 3. Zestawienie asortymentowe określające nazwę przedmiotu zamówienia wraz z określeniem ilości przewidzianej do dostaw w okresie obowiązywania umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
 4. Ilości asortymentu wskazanego powyżej służą określeniu wartości ofert i ich porównaniu; zostały ustalone z należytą starannością i uwzględniają najprawdopodobniejsze potrzeby Zamawiającego.
 5. Oferowany termin płatności od dnia złożenia faktury Zamawiającemu nie może być krótszy niż 30 dni.
 6. Zaoferowane produkty lecznicze muszą posiadać co najmniej 12 miesięczny termin ważności licząc od dnia 
 7. Przedmiot zamówienia musi być dostarczany w opakowaniu producenta.
 8. Opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ma zawierać nazwę towaru, nr serii, datę produkcji i datę ważności.
 9. Produkty danego rodzaju wchodzące w skład jednej dostawy muszą posiadać ten sam termin ważności.
 10. Dostarczony towar będzie miał termin przydatności do użycia obejmujący co najmniej (minimalnie) 24 miesięcy od faktycznej daty dostawy.
 11. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na dostarczony towar.
 12. Dostarczony Przedmiot zamówienia musi być zaopatrzony w etykietę handlową, sporządzoną w języku polskim, zawierającą wszystkie niezbędne informacje niezbędne dla bezpiecznego użytkowania.
 13. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od ilości podanych w kalkulacji oferty, jednakże łączna wartość dostaw nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego Wykonawcy w danym pakiecie.
 14. Miejsce realizacji zamówienia: Dział Farmacji Szpitalnej UCZKIN, pl. Sokratesa Starynkiewicza 1/3, 02-015 Warszawa.
 15. Dostawy realizowane będą do pomieszczeń wskazanych przez Pracowników Zamawiającego ulokowanych w magazynach Działu Farmacji Szpitalnej UCZKIN w piwnicach budynku (poziom -1).

Badanie rynku

Termin składania ofert:
20.08.2020 - 25.08.2020
W celu zbadania rynku oraz oszacowania wartości zamówienia Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka z siedzibą w Warszawie w związku z realizacją projektu "Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia" zwraca się z uprzejmą prośbą, o przedstawienie informacji o szacowanych kosztach realizacji zapytania.
Niniejsze zapytanie  nie jest zamówieniem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego .
W związku z powyższym prosimy o wypełnienie tabel zawartych w plikach excel "Badanie rynku formularz cenowy..." zgodnie z załączonymi do poszczególnych tabel opisami  lub ewentualnie jej uzupełnienie, jeśli przedstawiony opis zapytania nie zawiera w Państwa ocenie wszystkich elementów.
Niezależnie od powyższego uprzejmie proszę o wpisanie właściwej odpowiedzi dla każdej pozycji w kolumnie 4 (ostatnia tabela - kolumna 3) pliku "Badanie rynku formularz cenowy oprogramowanie .
Prosimy także o informację na temat możliwości i zasad uzyskania ewentualnych rabatów.
Prosimy o przesłanie informacji drogą mailową na adresy zamowienia@uczkin.pl i it@uczkin.pl w nieprzekraczalnym terminie do 25 sierpnia 2020 r.
Z poważaniem
Krzysztof Helbing
Kierownik Projektu

Jednorazowe wyroby medyczne

Termin składania ofert:
19.08.2020 - 28.08.2020
 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy w okresie 24 miesięcy jednorazowych wyrobów medycznych dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie.
 2. Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na 8 części - Pakiety
 3. Zestawienie asortymentowe określające nazwę przedmiotu zamówienia wraz z określeniem ilości przewidzianej do dostaw w okresie obowiązywania umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
 4. Ilości asortymentu wskazanego powyżej służą określeniu wartości ofert i ich porównaniu; zostały ustalone z należytą starannością i uwzględniają najprawdopodobniejsze potrzeby Zamawiającego.
 5. Oferowane produkty winny spełniać określone wymagania odpowiednio dla poszczególnych pakietów co zostanie potwierdzone przez Wykonawców poprzez oświadczenia Wykonawcy że zobowiązuje się dostarczyć wyroby, które spełniają wszystkie określone przepisami prawa wymogi w zakresie dopuszczenia do obrotu i do używania, zgodnie z: Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz.U. 2015, poz.1926 z pózn. zm.) - dla wyrobów biobójczych; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4.12. 2015 r. w sprawie prowadzenia Wykazu Produktów Biobójczych; Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (DZ.U.2017.211 t.j.); z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2016.2142 t.j.) - dla produktów leczniczych oraz że na każde wezwanie Zamawiającego dostarczy aktualne dokumenty w ww. zakresie (między innymi karty charakterystyki produktu biobójczego).

Narzędzia i akcesoria medyczne

Termin składania ofert:
06.08.2020 - 20.08.2020
 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy narzędzi i akcesoriów medycznych w okresie 24 miesięcy dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie.
 2. Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na 6 części - Pakiety
 3. Zestawienie asortymentowe określające nazwę przedmiotu zamówienia wraz z określeniem ilości przewidzianej do dostaw w okresie obowiązywania umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
 4. Ilości asortymentu wskazanego powyżej służą określeniu wartości ofert i ich porównaniu; zostały ustalone z należytą starannością i uwzględniają najprawdopodobniejsze potrzeby Zamawiającego.
 5. Oferowane produkty winny spełniać określone wymagania odpowiednio dla poszczególnych pakietów co zostanie potwierdzone przez Wykonawców poprzez oświadczenia Wykonawcy że zobowiązuje się dostarczyć wyroby, które spełniają wszystkie określone przepisami prawa wymogi w zakresie dopuszczenia do obrotu i do używania, zgodnie z: Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz.U. 2015, poz.1926 z pózn. zm.) - dla wyrobów biobójczych; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4.12. 2015 r. w sprawie prowadzenia Wykazu Produktów Biobójczych; Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (DZ.U.2017.211 t.j.); z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2016.2142 t.j.) - dla produktów leczniczych oraz że na każde wezwanie Zamawiającego dostarczy aktualne dokumenty w ww. zakresie (między innymi karty charakterystyki produktu biobójczego).
 6. Zamawiający informuje, że wszystkie występujące w dokumentacji wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć jako określenie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) pod warunkiem, że oferowane urządzenia i materiały będą o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do urządzeń i materiałów określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy oferowane przez wykonawcę materiały lub urządzenia będą inne niż opisane w dokumentacji, obowiązek udowodnienia, że odpowiadają one wymaganiom, określonym przez Zamawiającego w dokumentacji, spoczywa na Wykonawcy.
 7. Przedmiot zamówienia musi być dostarczany w opakowaniu producenta.
 8. Opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ma zawierać nazwę towaru, nr serii, datę produkcji i datę ważności.
 9. Produkty danego rodzaju wchodzące w skład jednej dostawy muszą posiadać ten sam termin ważności.
 10. Dostarczony towar będzie miał termin przydatności do użycia obejmujący co najmniej (minimalnie) 12 miesięcy od faktycznej daty dostawy.
 11. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na dostarczony towar.
 12. Dostarczony Przedmiot zamówienia musi być zaopatrzony w etykietę handlową, sporządzoną w języku polskim, zawierającą wszystkie niezbędne informacje niezbędne dla bezpiecznego użytkowania oraz ulotki w języku polskim z opisem właściwości i zastosowania oraz oznakowaniem i opisem środków ostrożności dla użytkownika.
 13. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od ilości podanych w kalkulacji oferty, jednakże łączna wartość dostaw nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego Wykonawcy w danym pakiecie.
 14. Miejsce realizacji zamówienia: Dział Zaopatrzenia UCZKIN WUM Sp. z o.o., pl. Sokratesa Starynkiewicza 1/3, 02-015 Warszawa.
 15. Dostawy realizowane będą do pomieszczeń wskazanych przez Pracowników Zamawiającego ulokowanych w magazynach Działu Farmacji Szpitalnej UCZKIN w piwnicach budynku (poziom -1).
 16. Oferowany termin płatności od dnia złożenia faktury Zamawiającemu nie może być krótszy niż 30 dni.

Stół operacyjny z wyposażeniem

Termin składania ofert:
31.07.2020 - 07.08.2020

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie wraz z przeszkoleniem wskazanego personelu Zamawiającego kompletnego ginekologicznego stołu operacyjnego z wyposażeniem. Niniejszy zakup stanowi element realizacji przez Zamawiającego Projektu pn. „Program kompleksowej terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób dziecka nienarodzonego – jako element poprawy stanu zdrowia dzieci nienarodzonych i noworodków na lata 2018-2020 w Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka   Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”

Tekstylia medyczne

Termin składania ofert:
29.06.2020 - 10.07.2020
 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy tekstyliów medycznych w okresie 24 miesięcy dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie.
 2. Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na 3 części - Pakiety
 3. Zestawienie asortymentowe określające nazwę przedmiotu zamówienia wraz z określeniem ilości przewidzianej do dostaw w okresie obowiązywania umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
 4. Ilości asortymentu wskazanego powyżej służą określeniu wartości ofert i ich porównaniu; zostały ustalone z należytą starannością i uwzględniają najprawdopodobniejsze potrzeby Zamawiającego.
 5. Oferowane produkty winny spełniać określone wymagania odpowiednio dla poszczególnych pakietów co zostanie potwierdzone przez Wykonawców poprzez oświadczenia Wykonawcy że zobowiązuje się dostarczyć wyroby, które spełniają wszystkie określone przepisami prawa wymogi w zakresie dopuszczenia do obrotu i do używania, zgodnie z: Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz.U. 2015, poz.1926 z pózn. zm.) - dla wyrobów biobójczych; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4.12. 2015 r. w sprawie prowadzenia Wykazu Produktów Biobójczych; Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (DZ.U.2017.211 t.j.); z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2016.2142 t.j.) - dla produktów leczniczych oraz że na każde wezwanie Zamawiającego dostarczy aktualne dokumenty w ww. zakresie (między innymi karty charakterystyki produktu biobójczego).
Powrót