Zamówienia publiczne

dostawy leku paliwizumab

Termin składania ofert:
03.12.2021 - 13.12.2021
 1. Nazwa zamówienia: „Sukcesywny zakup wraz z systematyczną dostawą w okresie do dnia 1 stycznia 2022 roku leku paliwizumab w ampułkach 50 i 100 mg – łączna ilość 19 500 mg dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”.
 2. Zamawiający nie dokonał podziału przedmiotu zamówienia na części.
 3. Zestawienie asortymentowe określające nazwę przedmiotu zamówienia wraz z określeniem ilości przewidzianej do dostaw w okresie obowiązywania umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
 4. Ilości asortymentu wskazanego powyżej służą określeniu wartości ofert i ich porównaniu; zostały ustalone z należytą starannością i uwzględniają najprawdopodobniejsze potrzeby Zamawiającego.

dostawy produktów farmaceutycznych

Termin składania ofert:
03.12.2021 - 16.12.2021
 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy w okresie 24 miesięcy  produktów farmaceutycznych dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie.
 2. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia.
 3. Zestawienie asortymentowe określające nazwę przedmiotu zamówienia wraz z określeniem ilości przewidzianej do dostaw w okresie obowiązywania umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

Rękawice medyczne różnego przeznaczenia

Termin składania ofert:
15.09.2021 - 28.09.2021

Zamawiający informuje, że z powodu problemów technicznych zostaje wyznaczony nowy termin na składanie i otwarcie ofert. 
Nowy termin składania ofert 28.09.2021 godz. 10:00
Nowy termin otwarcia ofert 28.09.2021 godz. 10:15

 1. Nazwa zamówienia: „Zakup i sukcesywne dostawy w okresie 24 miesięcy rękawic medycznych różnego przeznaczenia dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie”.
 2. Zestawienie asortymentowe określające nazwę przedmiotu zamówienia wraz z określeniem ilości przewidzianej do dostaw w okresie obowiązywania umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
 3. Ilości asortymentu wskazanego powyżej służą określeniu wartości ofert i ich porównaniu; zostały ustalone z należytą starannością i uwzględniają najprawdopodobniejsze potrzeby Zamawiającego.
 4. Oferowany termin płatności od dnia złożenia faktury Zamawiającemu nie może być krótszy niż 60 dni.
 5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą posiadać co najmniej 12 miesięczny termin ważności licząc od dnia 
 6. Zamawiający informuje, że wszystkie występujące w dokumentacji wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć jako określenie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) pod warunkiem, że oferowane wyroby medyczne będą o takich samych lub lepszych parametrach użytkowych określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Obowiązek udowodnienia, że odpowiadają one wymaganiom, określonym przez Zamawiającego w dokumentacji, spoczywa na Wykonawcy.
 7. Przedmiot zamówienia musi być dostarczany w opakowaniu producenta.
 8. Opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ma zawierać nazwę towaru, nr serii, datę produkcji i datę ważności.
 9. Produkty danego rodzaju wchodzące w skład jednej dostawy muszą posiadać ten sam termin ważności.
 10. Dostarczony towar będzie miał termin przydatności do użycia obejmujący co najmniej (minimalnie)
  12 miesięcy od faktycznej daty dostawy.
 11. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na dostarczony towar.
 12. Dostarczony Przedmiot zamówienia musi być zaopatrzony w etykietę handlową, sporządzoną w języku polskim, zawierającą wszystkie niezbędne informacje niezbędne dla bezpiecznego użytkowania.

Wyroby i akcesoria medyczne

Termin składania ofert:
14.09.2021 - 27.09.2021

Zamawiający informuje, że w związku z dużą ilością pytań zadawanych przez Wykonawców zostaje wyznaczony nowy termin na składanie i otwarcie ofert. 
Nowy termin składania ofert 27.09.2021 godz. 10:00
Nowy termin otwarcia ofert 27.09.2021 godz. 10:15

Nazwa zamówienia: „Zakup i sukcesywne dostawy w okresie 24 miesięcy wyrobów i akcesoriów medycznych dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie”.

 1. Zamawiający dokonał podziału przedmiotu zamówienia na części – 26 pakietów  
 2. Zestawienie asortymentowe określające nazwę przedmiotu zamówienia wraz z określeniem ilości przewidzianej do dostaw w okresie obowiązywania umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
 3. Ilości asortymentu wskazanego powyżej służą określeniu wartości ofert i ich porównaniu; zostały ustalone z należytą starannością i uwzględniają najprawdopodobniejsze potrzeby Zamawiającego.

Lek Paliwizumab do 31 grudnia 2021 roku

Termin składania ofert:
24.08.2021 - 02.09.2021
 1. Nazwa zamówienia: „Sukcesywny zakup wraz z systematyczną dostawą w okresie do dnia 1 października 2021 roku leku paliwizumab w ampułkach 50 i 100 mg – łączna ilość 15 000 mg dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”.
 2. Zamawiający nie dokonał podziału przedmiotu zamówienia na części.
 3. Zestawienie asortymentowe określające nazwę przedmiotu zamówienia wraz z określeniem ilości przewidzianej do dostaw w okresie obowiązywania umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
 4. Ilości asortymentu wskazanego powyżej służą określeniu wartości ofert i ich porównaniu; zostały ustalone z należytą starannością i uwzględniają najprawdopodobniejsze potrzeby Zamawiającego.
 5. Oferowany termin płatności od dnia złożenia faktury Zamawiającemu nie może być krótszy niż 60 dni.
 6. Zaoferowane produkty lecznicze muszą posiadać co najmniej 12 miesięczny termin ważności licząc od dnia 
 7. Przedmiot zamówienia musi być dostarczany w opakowaniu producenta.
 8. Opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ma zawierać nazwę towaru, nr serii, datę produkcji i datę ważności.
 9. Produkty danego rodzaju wchodzące w skład jednej dostawy muszą posiadać ten sam termin ważności.
 10. Dostarczony towar będzie miał termin przydatności do użycia obejmujący co najmniej (minimalnie) 24 miesięcy od faktycznej daty dostawy.
 11. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na dostarczony towar.
 12. Dostarczony Przedmiot zamówienia musi być zaopatrzony w etykietę handlową, sporządzoną w języku polskim, zawierającą wszystkie niezbędne informacje niezbędne dla bezpiecznego użytkowania.
 13. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od ilości podanych w kalkulacji oferty, jednakże łączna wartość dostaw nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego Wykonawcy w danym pakiecie.
 14. Miejsce realizacji zamówienia: Dział Farmacji Szpitalnej UCZKIN, pl. Sokratesa Starynkiewicza 1/3, 02-015 Warszawa.
 15. Dostawy realizowane będą do pomieszczeń wskazanych przez Pracowników Zamawiającego ulokowanych w magazynach Działu Farmacji Szpitalnej UCZKIN w piwnicach budynku (poziom -1).

Wyroby i akcesoria medyczne

Termin składania ofert:
02.07.2021 - 15.07.2021

Zamawiający informuje, że w związku z dużą ilością pytań zadawanych przez Wykonawców zostaje wyznaczony nowy termin na składanie i otwarcie ofert. 
Nowy termin składania ofert 15.07.2021 godz. 10:00
Nowy termin otwarcia ofert 15.07.2021 godz. 10:15

 

 1. Zamawiający dokonał podziału przedmiotu zamówienia na części – 20 pakietów   
 2. Zestawienie asortymentowe określające nazwę przedmiotu zamówienia wraz z określeniem ilości przewidzianej do dostaw w okresie obowiązywania umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
 3. Ilości asortymentu wskazanego powyżej służą określeniu wartości ofert i ich porównaniu; zostały ustalone z należytą starannością i uwzględniają najprawdopodobniejsze potrzeby Zamawiającego.
 4. Oferowany termin płatności od dnia złożenia faktury Zamawiającemu nie może być krótszy niż 60 dni.
 5. W pakietach, w których nie podano wielkości dawki, Zamawiający zastrzega sobie możliwość składania zamówień na wszystkie dawki produkowane przez danego producenta.
 6. Wymogiem Zamawiającego jest złożenie oferty na preparaty znajdujące się w Wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 30 listopada 2016 r. stanowiącym załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 30 listopada 2016 r. wraz z określeniem jego kodu EAN. Cena oferowanego wyrobu nie może przekraczać wysokości limitu finansowania zgodnego z wyżej wymienionym obwieszczeniem.
 7. Zamawiający informuje, że wszystkie występujące w dokumentacji wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć jako określenie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany  „z nazwy” przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) pod warunkiem, że oferowane wyroby medyczne będą o takich samych lub lepszych parametrach leczniczo terapeutycznych określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Obowiązek udowodnienia, że odpowiadają one wymaganiom, określonym przez Zamawiającego w dokumentacji, spoczywa na Wykonawcy.
 8. Przedmiot zamówienia musi być dostarczany w opakowaniu producenta.
 9. Opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ma zawierać nazwę towaru, nr serii, datę produkcji i datę ważności.
 10. Wyroby danego rodzaju wchodzące w skład jednej dostawy muszą posiadać ten sam termin ważności.
 11. Dostarczony towar będzie miał termin przydatności do użycia obejmujący co najmniej (minimalnie)  12 miesięcy od faktycznej daty dostawy.
 12. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na dostarczony towar.
 13. Dostarczony Przedmiot zamówienia musi być zaopatrzony w etykietę handlową, sporządzoną w języku polskim, zawierającą wszystkie niezbędne informacje niezbędne dla bezpiecznego użytkowania.
 14. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od ilości podanych w kalkulacji oferty, jednakże łączna wartość dostaw nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego Wykonawcy w danym pakiecie.
 15. Zamawiający dopuszcza odmienny sposób konfekcjonowania pod warunkiem zapewnienia ilości pierwotnie podanych. W tym przypadku należy podać wartości zaokrąglone do pełnych opakowań.
 16. Miejsce realizacji zamówienia: Dział Farmacji Szpitalnej UCZKIN, pl. Sokratesa Starynkiewicza 1/3, 02-015 Warszawa w budynku (poziom -1).

Wyroby medyczne

Termin składania ofert:
02.06.2021 - 16.06.2021

Nazwa zamówienia: „Zakup i sukcesywne dostawy w okresie 24 miesięcy wyrobów medycznych dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie”.

 1. Zamawiający nie dokonał podziału przedmiotu zamówienia części – 1 pakiet  
 2. Zestawienie asortymentowe określające nazwę przedmiotu zamówienia wraz z określeniem ilości przewidzianej do dostaw w okresie obowiązywania umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
 3. Ilości asortymentu wskazanego powyżej służą określeniu wartości ofert i ich porównaniu; zostały ustalone z należytą starannością i uwzględniają najprawdopodobniejsze potrzeby Zamawiającego.
 4. Oferowany termin płatności od dnia złożenia faktury Zamawiającemu nie może być krótszy niż 60 dni.
 5. W pakietach, w których nie podano wielkości dawki, Zamawiający zastrzega sobie możliwość składania zamówień na wszystkie dawki produkowane przez danego producenta.
 6. Wymogiem Zamawiającego jest złożenie oferty na preparaty znajdujące się w Wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 30 listopada 2016 r. stanowiącym załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 30 listopada 2016 r. wraz z określeniem jego kodu EAN. Cena oferowanego wyrobu nie może przekraczać wysokości limitu finansowania zgodnego z wyżej wymienionym obwieszczeniem.
 7. Zamawiający informuje, że wszystkie występujące w dokumentacji wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć jako określenie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) pod warunkiem, że oferowane wyroby medyczne będą o takich samych lub lepszych parametrach leczniczo terapeutycznych określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Obowiązek udowodnienia, że odpowiadają one wymaganiom, określonym przez Zamawiającego w dokumentacji, spoczywa na Wykonawcy.
 8. Przedmiot zamówienia musi być dostarczany w opakowaniu producenta.
 9. Opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ma zawierać nazwę towaru, nr serii, datę produkcji i datę ważności.
 10. Wyroby danego rodzaju wchodzące w skład jednej dostawy muszą posiadać ten sam termin ważności.
 11. Dostarczony towar będzie miał termin przydatności do użycia obejmujący co najmniej (minimalnie)  12 miesięcy od faktycznej daty dostawy.
 12. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na dostarczony towar.
 13. Dostarczony Przedmiot zamówienia musi być zaopatrzony w etykietę handlową, sporządzoną w języku polskim, zawierającą wszystkie niezbędne informacje niezbędne dla bezpiecznego użytkowania.
 14. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od ilości podanych w kalkulacji oferty, jednakże łączna wartość dostaw nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego Wykonawcy w danym pakiecie.
 15. Zamawiający dopuszcza odmienny sposób konfekcjonowania pod warunkiem zapewnienia ilości pierwotnie podanych. W tym przypadku należy podać wartości zaokrąglone do pełnych opakowań.
 16. Miejsce realizacji zamówienia: Dział Farmacji Szpitalnej UCZKIN, pl. Sokratesa Starynkiewicza 1/3, 02-015 Warszawa w budynku (poziom -1).

Produkty farmaceutyczne

Termin składania ofert:
27.05.2021 - 10.06.2021

Zamawiający informuje, że  termin składania ofert ulega zmianie. Termin składania ofert upływa 10 czerwca  2021 o godz. 10:00

 

Nazwa zamówienia: „Zakup i sukcesywne dostawy w okresie 24 miesięcy produktów farmaceutycznych dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie”.

 1. Zamawiający dokonał podziału przedmiotu zamówienia na 12 części (pakiety) dotyczące produktów farmaceutycznych.
 2. Zestawienie asortymentowe określające nazwę przedmiotu zamówienia wraz z określeniem ilości przewidzianej do dostaw w okresie obowiązywania umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
 3. Ilości asortymentu wskazanego powyżej służą określeniu wartości ofert i ich porównaniu; zostały ustalone z należytą starannością i uwzględniają najprawdopodobniejsze potrzeby Zamawiającego.
 4. Oferowany termin płatności od dnia złożenia faktury Zamawiającemu nie może być krótszy niż 60 dni.
 5. W pakietach, w których nie podano wielkości dawki, Zamawiający zastrzega sobie możliwość składania zamówień na wszystkie dawki produkowane przez danego producenta.
 6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postaci form doustnych za wyjątkiem form  rozpuszczalnych oraz możliwość zmiany ampułki na fiolkę.
 7. Cytostatyk (o ile występują) w różnych dawkach, umieszczony w jednym pakiecie, musi pochodzić od jednego producenta.
 8. Wymogiem Zamawiającego jest złożenie oferty na preparaty znajdujące się w Wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 30 listopada 2016 r. stanowiącym załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 30 listopada 2016 r. wraz z określeniem jego kodu EAN. Cena oferowanego produktu nie może przekraczać wysokości limitu finansowania zgodnego z wyżej wymienionym obwieszczeniem.
 9. Zamawiający informuje, że wszystkie występujące w dokumentacji wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć jako określenie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) pod warunkiem, że oferowane produkty farmaceutyczne będą o takich samych lub lepszych parametrach leczniczo terapeutycznych określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Obowiązek udowodnienia, że odpowiadają one wymaganiom, określonym przez Zamawiającego w dokumentacji, spoczywa na Wykonawcy.
 10. Przedmiot zamówienia musi być dostarczany w opakowaniu producenta.
 11. Opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ma zawierać nazwę towaru, nr serii, datę produkcji i datę ważności.
 12. Produkty danego rodzaju wchodzące w skład jednej dostawy muszą posiadać ten sam termin ważności.
 13. Dostarczony towar będzie miał termin przydatności do użycia obejmujący co najmniej (minimalnie)  12 miesięcy od faktycznej daty dostawy.
 14. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na dostarczony towar.
 15. Dostarczony Przedmiot zamówienia musi być zaopatrzony w etykietę handlową, sporządzoną w języku polskim, zawierającą wszystkie niezbędne informacje niezbędne dla bezpiecznego użytkowania.
 16. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od ilości podanych w kalkulacji oferty, jednakże łączna wartość dostaw nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego Wykonawcy w danym pakiecie.
 17. Zamawiający dopuszcza odmienny sposób konfekcjonowania pod warunkiem zapewnienia ilości pierwotnie podanych. W tym przypadku należy podać wartości zaokrąglone do pełnych opakowań.
 18. Miejsce realizacji zamówienia: Dział Farmacji Szpitalnej UCZKIN, pl. Sokratesa Starynkiewicza 1/3, 02-015 Warszawa w budynku (poziom -1).

 

Akcesoria neonatologiczne

Termin składania ofert:
29.04.2021 - 11.05.2021

1. Nazwa zamówienia: „Zakup i sukcesywne dostawy w okresie 24 miesięcy akcesoriów neonatologicznych dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie”.

 1. Zamawiający dokonał podziału przedmiotu zamówienia na 13 części (pakiety) dotyczące akcesoriów neonatologicznych
 2. Zestawienie asortymentowe określające nazwę przedmiotu zamówienia wraz z określeniem ilości przewidzianej do dostaw w okresie obowiązywania umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
 3. Ilości asortymentu wskazanego powyżej służą określeniu wartości ofert i ich porównaniu; zostały ustalone z należytą starannością i uwzględniają najprawdopodobniejsze potrzeby Zamawiającego.
 4. Oferowany termin płatności od dnia złożenia faktury Zamawiającemu nie może być krótszy niż 60 dni.
 5. Zaoferowane akcesoria neonatologiczne muszą posiadać co najmniej 12 miesięczny termin ważności licząc od dnia dostawy.
 6. Zamawiający informuje, że wszystkie występujące w dokumentacji wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć jako określenie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) pod warunkiem, że oferowane sprzęty  i akcesoria medyczne będą o takich samych lub lepszych parametrach leczniczo terapeutycznych określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Obowiązek udowodnienia, że odpowiadają one wymaganiom, określonym przez Zamawiającego w dokumentacji, spoczywa na Wykonawcy.
 7. Przedmiot zamówienia musi być dostarczany w opakowaniu producenta.
 8. Opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ma zawierać nazwę towaru, nr serii, datę produkcji i datę ważności.
 9. Produkty danego rodzaju wchodzące w skład jednej dostawy muszą posiadać ten sam termin ważności.
 10. Dostarczony towar będzie miał termin przydatności do użycia obejmujący co najmniej (minimalnie) 12 miesięcy od faktycznej daty dostawy.

 

Leki recepturowe oraz mieszaniny

Termin składania ofert:
24.03.2021 - 01.04.2021

Przedmiotem zamówienia jest sporządzanie przez Wykonawcę w okresie 24 miesięcy mieszanin do żywienia pozajelitowego metodą biuretową, aktywacji worków RTU dla dorosłych oraz leków recepturowych, na podstawie indywidualnych recept wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego i leków recepturowych dla pacjentów Oddziałów Noworodków oraz Ginekologii i Położnictwa Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie, zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

Powrót