Zamówienia publiczne

Medycyna pracy

Termin składania ofert:
24.05.2021 - 31.05.2021

Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w  Warszawie, działając jako ZAMAWIAJĄCY, zwraca się z prośbą  o przesłanie oferty w formie elektronicznej na świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy przez okres 36 miesięcy dla pracowników zatrudnionych w  Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w  Warszawie.

Druki medyczne

Termin składania ofert:
24.05.2021 - 31.05.2021

Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w  Warszawie, działając jako ZAMAWIAJĄCY, zwraca się z prośbą o przesłanie oferty w formie elektronicznej na zakup z dostawą druków medycznych. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany w oparciu o jedno kryterium wyboru tj. cenę brutto obejmującą całość asortymentu.

Materiały eksploatacyjne do drukarek

Termin składania ofert:
22.04.2021 - 05.05.2021

Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w  Warszawie, działając jako ZAMAWIAJĄCY, zwraca się z prośbą o przesłanie oferty w formie elektronicznej lub drukowanej na zakup z dostawą materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany w oparciu o jedno kryterium wyboru tj. cenę brutto obejmującą całość asortymentu z uwzględnieniem zamienników.

Materiały biurowe i piśmienne

Termin składania ofert:
22.04.2021 - 05.05.2021

Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w  Warszawie, działając jako ZAMAWIAJĄCY, zwraca się z prośbą o przesłanie oferty w formie elektronicznej na zakup z dostawą materiałów biurowych i piśmiennych. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany w oparciu o jedno kryterium wyboru tj. cenę brutto obejmującą całość asortymentu.

Świadczenie usług prania bielizny szpitalnej

Termin składania ofert:
15.03.2021 - 23.03.2021

Warunki świadczenie usługi:

  1. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonywanie usługi z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarno– epidemiologicznych i sanitarno- higienicznych obowiązujących w tym zakresie (ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5.12.2008r (Dz. U. Nr 234 ze zmianami).
  2. Konieczność raportowania raz na kwartał wykonanych badań mikrobiologicznych pościeli.
  3. Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność wobec właściwych organów kontroli za nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących w zakresie wykonywania usługi, w szczególności zobowiązany będzie do pokrycia kar pieniężnych nałożonych za naruszenie obowiązujących w tym zakresie norm.
  4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi prania bielizny w ciągu 24 godzin licząc od godziny odbioru bielizny brudnej od Zamawiającego, a w przypadku zlecenia zamówienia wymagającego sterylizacji w terminie 48 godzin licząc od godziny odbioru bielizny od Zamawiającego.
  5. W przypadku zwiększonej ilości dni wolnych od pracy, strony mogą uzgodnić termin wykonania usługi z trzydniowym wyprzedzeniem, celem zapewnienia ciągłości świadczonej usługi.

Zapytanie ofertowe

Termin składania ofert:
06.11.2020 - 23.11.2020

Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w  Warszawie, działając jako ZAMAWIAJĄCY, zwraca się z prośbą      o przesłanie oferty w formie elektronicznej (przesłanej na adres poczty elektronicznej) dotyczącej wykonania robót budowlanych związanych z remontem pomieszczeń Oddziału Neonatologii Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w  Warszawie. Zakres robót przewidzianych do realizacji zawarty jest w kosztorysie przedmiarowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Zamawiający wymaga by Wykonawca ubiegający się o zlecenie wykonania tychże robót posiadał doświadczenie w prowadzeniu robót budowlanych lub remontowych.  Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum dwie roboty budowlane, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Przez zadanie (jedną robotę budowlaną) odpowiadającą wymaganemu rodzajowi i wartości zamawiający rozumie rozbudowę lub modernizację/remont budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na potrzeby służby zdrowia o wartości min. 100 000,00 brutto każda, z czego przynajmniej jedno zadanie (robota budowlana) wykonywane było w warunkach czynnego, funkcjonującego w czasie robot w/w budynku. Realizacja każdej z robót budowlanych powinna być potwierdzona załączonymi dokumentami, potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane należycie oraz prawidłowo ukończone.  

Obsługa informatyczna

Termin składania ofert:
21.09.2020 - 28.09.2020

Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w  Warszawie, działając jako Zamawiający, zwraca się z prośbą   o złożenie oferty dotyczącej obsługi informatycznej  i serwisowej sieci informatycznych oraz sprzętu komputerowego na  rzecz Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w  Warszawie. Przedmiot przyszłej umowy określony jest w opisie przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy.

 

„Obsługa informatyczna"

Termin składania ofert:
15.09.2020 - 22.09.2020

Postępowanie zostało unieważnione. 

 

Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w  Warszawie, działając jako Zamawiający, zwraca się z prośbą  o złożenie oferty dotyczącej obsługi informatycznej  i serwisowej sieci informatycznych oraz sprzętu komputerowego na  rzecz Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w  Warszawie. Przedmiot przyszłej umowy określony jest w opisie przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy.

Dostawa urządzeń filtrujących

Termin składania ofert:
21.08.2020 - 03.09.2020

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie  5 sztuk urządzeń filtrujących i oczyszczających powietrze dla Bloku Operacyjnego w siedzibie Zamawiającego na potrzeby realizacji projektu.

Dostawa ma być zrealizowana jednorazowo, w terminie zadeklarowanym w ofercie nie dłuższym niż 4 tygodnie od dnia zawarcia umowy.

Zestawu do usuwania taśm owodniowych

Termin składania ofert:
08.06.2020 - 22.06.2020

Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w  Warszawie, będący realizatorem „Programu kompleksowej terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób dziecka nienarodzonego – jako element poprawy stanu zdrowia dzieci nienarodzonych i noworodków na lata 2018-2020”, działając jako ZAMAWIAJĄCY, zwraca się z prośbą  o przesłanie oferty w formie elektronicznej (przesłanej na adres poczty elektronicznej) dotyczącej zakupu i dostawy zestawu do usuwania taśm owodniowych na rzecz Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w  Warszawie.

Powrót