Poradnia neonatologiczna

Informacje o poradni

 

Wszystkie dzieci z grup ryzyka objęte są opieką Poradni Neonatologicznej, ponieważ odpowiedni nadzór po wypisaniu dziecka ze szpitala, stymulacja rozwoju i wczesna rehabilitacja medyczna zapewniają optymalny rozwój dziecka.

Dzieci z grup ryzyka to dzieci, których rozwój ze względu na ich stan po urodzeniu oraz nieprawidłowy przebieg okresu noworodkowego wymagają szczególnej opieki i obserwacji.
Do najważniejszych czynników ryzyka zaburzonego rozwoju zaliczyć należy noworodki:

 • z bardzo małą urodzeniową masą ciała i z ekstremalnie małą urodzeniową masą ciała,
 • urodzone >37 tygodnia ciąży z masą ciała <9 percentyla,
 • ocenione wg skali Apgar<5 punktów w 5-tej minucie życia,
 • leczone przedłużoną sztuczną wentylacją,
 • z wadami wrodzonymi, zespołami genetycznymi,
 • z zespołem aspiracji smółki,
 • z hiperbilirubinemią np. w przebiegu konfliktu serologicznego,
 • z hipoglikemią,
 • z zakażeniem wewnątrzmacicznym, zwłaszcza z grupy TORCH,
 • z przewlekłą chorobą płuc,
 • z podejrzeniem lub rozpoznaniem retinopatii wcześniaków.

W ramach wizyty  wykonuje się badanie fizykalne, ocenę rozwoju psychofizycznego, prawidłowości odżywiania ( wsparcie laktacyjne), ocenę żółtaczki (nieinwazyjny pomiar poziomu bilirubiny), w razie istnienia wskazań pobranie krwi do badań laboratoryjnych. Zajmujemy się między innymi diagnostyką i leczeniem niedokrwistości z niedoboru żelaza, zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej, wykonujemy ocenę TSH i hormonów tarczycy, monitorowanie poziomu p/ciał przeciwko Toxoplasmagondii. W razie potrzeby dzieci kierowane są do innych poradni specjalistycznych oraz na odpowiednią fizykoterapię.

Poradnia Neonatologiczna prowadzi refundowany przez NFZ profilaktyczny program terapeutyczny  - „Profilaktyka zakażeń wirusem RS”. Dotyczy dzieci przedwcześnie urodzonych, które w momencie rozpoczęcia immunizacji nie ukończyły pierwszego roku życia i spełniają następujące kryteria: wiek ciążowy 28 tygodni i 0 dni lub/i rozpoznana dysplazja oskrzelowo-płucna.

W Poradni Neonatologicznej przyjmowane są dzieci do ukończenia 1 roku życia.W uzasadnionych medycznie przypadkach (wcześniactwo) opieka może zostać przedłużona do 3 roku życia.

Zapisy

Umówienie wizyty poprzez telefon do Poradni: +48 22 583 03 43

Rodzice mogą również wysyłać zgłoszenia do Poradni drogą e-mail: neonatologia@uczkin.pl

Powrót