Zamówienia publiczne

Dostawa Aparatów USG

Termin składania ofert:
21.11.2022 - 29.11.2022

 

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa 4 szt. wysokiej klasy Aparatów USG na Odział Neonatologii i  Oddział Patologii Ciąży.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną część/części lub na cały przedmiot zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku 3 do SWZ.

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

  • 33112200-0 Aparaty ultrasonograficzne
  • 33100000-1 Urządzenia medyczne

Okres gwarancji: Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia - minimum 24 miesięcy.

Termin składania ofert do 29.11.2022 r. do godz. 09:00 

Termin otwarcia ofert 29.11.2022 r. godz. 09:15

Pliki do pobrania

Adres e-mail do korespondencji: zamowienia@uczkin.pl
Powrót