Zamówienia publiczne

Odczynnik i akcesoria medyczne

Termin składania ofert:
23.05.2023 - 31.05.2023

Przedmiot zamówienia: ODCZYNNIKI I AKCESORIA MEDYCZNE

Znak sprawy: UCZKIN/ZP-02/05/2023/TP

postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych w trybie podstawowym

na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022r. poz. 25, 872, 1079) – zwanej dalej „Ustawą”

Termin składania ofert: 31.05.2023 r. godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 31.05.2023 r. godz. 09:15

Postępowanie prowadzonej jest na platformie: https://ezamowienia.gov.pl

Identyfikator postępowania:

ocds-148610-f19a599c-f969-11ed-9355-06954b8c6cb9

Pliki do pobrania

Adres e-mail do korespondencji: zamowienia@uczkin.pl
Powrót