Izba przyjęć

Izba Przyjęć UCZKiN jest miejscem, gdzie odbywa się kwalifikacja pacjentek do przyjęcia do szpitala w trybie pilnym lub przyjmowani są pacjenci do planowych hospitalizacji, których termin został wcześniej ustalony w ambulatorium.

Izba Przyjęć nie udziela porad w trybie ambulatoryjnym.

Pacjentki kierowane z innych ośrodków do hospitalizacji w UCZKiN zgłaszają się ze skierowaniem do rejestracji Ambulatorium, gdzie ustalany jest termin wizyty konsultacyjnej (Poradnia Ginekologiczna) Konsultujący lekarz, po potwierdzeniu zasadności zabiegu, ustala termin hospitalizacji.

Pacjentki z wpisanym na skierowaniu terminem planowanej hospitalizacji zgłaszają się do rejestracji Izby Przyjęć, gdzie wpisywana jest do kolejki NFZ. Niedokonanie tej formalności skutkuje nieprzyjęciem do szpitala, mimo uprzedniego uzgodnienia terminu, a tym samym nieprzeprowadzeniem planowanego zabiegu.

Zapisy do planowych hospitalizacji w Oddziale Patologii Ciąży , w tym do cięć cesarskich odbywają się od poniedziałku do piątku w godz 12.00 -14.00 w gabinecie położniczym Izby Przyjęć.

Zapisy KTG u pacjentek objętych opieką UCZKiN odbywają się w terminie porodu w gabinecie położniczym Izby Przyjęć.

 

Kierownik Izby Przyjęć: Dr n.med. Barbara Suchońska

Powrót