Zamówienia poobliczne

Dostawa igieł i strzykawek

Termin składania ofert:
26.06.2020 - 09.07.2020
 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy igieł i strzykawek w okresie 24 miesięcy dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie.
 2. Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na 4 części - Pakietów
 3. Zestawienie asortymentowe określające nazwę przedmiotu zamówienia wraz z określeniem ilości przewidzianej do dostaw w okresie obowiązywania umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
 4. Ilości asortymentu wskazanego powyżej służą określeniu wartości ofert i ich porównaniu; zostały ustalone z należytą starannością i uwzględniają najprawdopodobniejsze potrzeby Zamawiającego.
 5. Oferowane produkty winny spełniać określone wymagania odpowiednio dla poszczególnych pakietów co zostanie potwierdzone przez Wykonawców poprzez oświadczenia Wykonawcy że zobowiązuje się dostarczyć wyroby, które spełniają wszystkie określone przepisami prawa wymogi w zakresie dopuszczenia do obrotu i do używania, zgodnie z: Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz.U. 2015, poz.1926 z pózn. zm.) - dla wyrobów biobójczych; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4.12. 2015 r. w sprawie prowadzenia Wykazu Produktów Biobójczych; Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (DZ.U.2017.211 t.j.); z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2016.2142 t.j.) - dla produktów leczniczych oraz że na każde wezwanie Zamawiającego dostarczy aktualne dokumenty w ww. zakresie (między innymi karty charakterystyki produktu biobójczego).
 6. Zamawiający informuje, że wszystkie występujące w dokumentacji wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć jako określenie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) pod warunkiem, że oferowane urządzenia i materiały będą o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do urządzeń i materiałów określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy oferowane przez wykonawcę materiały lub urządzenia będą inne niż opisane w dokumentacji, obowiązek udowodnienia, że odpowiadają one wymaganiom, określonym przez Zamawiającego w dokumentacji, spoczywa na Wykonawcy.

Rękawice medyczne różnego przeznaczenia

Termin składania ofert:
28.05.2020 - 10.06.2020
 1. Nazwa zamówienia: „Zakup i sukcesywne dostawy w okresie 24 miesięcy rękawic medycznych różnego przeznaczenia dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie”.
 2. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych – 3 pakiety (zadania)
 3. Zestawienie asortymentowe określające nazwę przedmiotu zamówienia wraz z określeniem ilości przewidzianej do dostaw w okresie obowiązywania umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
 4. Ilości asortymentu wskazanego powyżej służą określeniu wartości ofert i ich porównaniu; zostały ustalone z należytą starannością i uwzględniają najprawdopodobniejsze potrzeby Zamawiającego.
 5. Oferowany termin płatności od dnia złożenia faktury Zamawiającemu nie może być krótszy niż 30 dni.
 6. Zaoferowane wyroby medyczne muszą posiadać co najmniej 12 miesięczny termin ważności licząc od dnia dostawy

Zakup środków dezynfekcyjnych

Termin składania ofert:
24.04.2020 - 07.05.2020
 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy w okresie 24 miesięcy chemicznych środków dezynfekcyjnych, antyseptycznych i myjących do stosowania w obszarze medycznym dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie. Przedmiot zamówienia oprócz sukcesywnych dostaw obejmuje również przeprowadzenie minimum 4 szkoleń w okresie trwania umowy dla każdego z niżej wymienionych pakietów dedykowanych dla personelu medycznego Zamawiającego w zakresie bezpiecznego oraz właściwego stosowania asortymentu objętego umową.
 2. Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na 6 części - Pakietów

Produkty farmaceutyczne

Termin składania ofert:
09.04.2020 - 23.04.2020
 1. Nazwa zamówienia: „Zakup i sukcesywne dostawy w okresie 24 miesięcy produktów farmaceutycznych dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie”.
 2. Zamawiający dokonał podziału przedmiotu zamówienia na 26 części (pakiety) dotyczące produktów farmaceutycznych.
 3. Zestawienie asortymentowe określające nazwę przedmiotu zamówienia wraz z określeniem ilości przewidzianej do dostaw w okresie obowiązywania umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
 4. Ilości asortymentu wskazanego powyżej służą określeniu wartości ofert i ich porównaniu; zostały ustalone z należytą starannością i uwzględniają najprawdopodobniejsze potrzeby Zamawiającego.
 5. Oferowany termin płatności od dnia złożenia faktury Zamawiającemu nie może być krótszy niż 30 dni.

Stanowisko ginekologiczne z kolposkopem

Termin składania ofert:
04.03.2020 - 08.04.2020

UWAGA Zmiana terminu składania ofert. Nowy termin składania i otwarcia to 8 kwietnia 2020 roku

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie wraz z przeszkoleniem wskazanego personelu Zamawiającego kompletnego stanowiska ginekologicznego z kolposkopem. Niniejszy zakup stanowi element realizacji przez Zamawiającego Projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń z zakresu położnictwa i neonatologii w Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka   Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego” nr POIS.09.02.00-00-0060/17.

Zakup sprzętów i akcesoriów medycznych

Termin składania ofert:
03.03.2020 - 07.04.2020

UWAGA Zmiana terminu składania ofert. Nowy termin składania i otwarcia to 7 kwietnia 2020 roku

 1. Nazwa zamówienia: „Zakup i sukcesywne dostawy w okresie 24 miesięcy sprzętów i akcesoriów medycznych dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie”.
 2. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Zestawienie asortymentowe określające nazwę przedmiotu zamówienia wraz z określeniem ilości przewidzianej do dostaw w okresie obowiązywania umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
 4. Ilości asortymentu wskazanego powyżej służą określeniu wartości ofert i ich porównaniu; zostały ustalone z należytą starannością i uwzględniają najprawdopodobniejsze potrzeby Zamawiającego.
 5. Oferowany termin płatności od dnia złożenia faktury Zamawiającemu nie może być krótszy niż 30 dni.
 6. Zaoferowany sprzęt i akcesoria muszą posiadać co najmniej 12 miesięczny termin ważności licząc od dnia
 7. Zamawiający informuje, że wszystkie występujące w dokumentacji wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć jako określenie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) pod warunkiem, że oferowany sprzęt i akcesoria będą o takich samych lub lepszych parametrach użytkowych określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Obowiązek udowodnienia, że odpowiadają one wymaganiom, określonym przez Zamawiającego w dokumentacji, spoczywa na Wykonawcy.
 8. Przedmiot zamówienia musi być dostarczany w opakowaniu producenta.
 9. Opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ma zawierać nazwę towaru, nr serii, datę produkcji i datę ważności.
 10. Produkty danego rodzaju wchodzące w skład jednej dostawy muszą posiadać ten sam termin ważności.
 11. Dostarczony towar będzie miał termin przydatności do użycia obejmujący co najmniej (minimalnie)
  12 miesięcy od faktycznej daty dostawy.
 12. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na dostarczony towar.
 13. Dostarczony Przedmiot zamówienia musi być zaopatrzony w etykietę handlową, sporządzoną w języku polskim, zawierającą wszystkie niezbędne informacje niezbędne dla bezpiecznego użytkowania.
 14. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od ilości podanych w kalkulacji oferty, jednakże łączna wartość dostaw nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego Wykonawcy w danym pakiecie.
 15. Miejsce realizacji zamówienia: Dział Farmacji Szpitalnej UCZKIN, pl. Sokratesa Starynkiewicza 1/3, 02-015 Warszawa.
 16. Dostawy realizowane będą do pomieszczeń wskazanych przez Pracowników Zamawiającego ulokowanych w magazynach Działu Farmacji Szpitalnej UCZKIN w piwnicach budynku (poziom -1).

Zakup i dostawa kompletnego aparatu USG

Termin składania ofert:
24.01.2020 - 04.02.2020

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa jednego nowego kompletnego aparatu USG  (rok produkcji nie starszy niż 2016 rok, aparat fabrycznie nowy lub rekondycjonowany) dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie.  

Sukcesywne dostawy leku paliwizumab

Termin składania ofert:
17.12.2019 - 30.12.2019
 1. Nazwa zamówienia: „Sukcesywny zakup wraz z systematyczną dostawą w okresie do dnia 30 kwietnia 2020 roku leku paliwizumab dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”.
 2. Zamawiający nie dokonał podziału przedmiotu zamówienia na części.
 3. Zestawienie asortymentowe określające nazwę przedmiotu zamówienia wraz z określeniem ilości przewidzianej do dostaw w okresie obowiązywania umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
 4. Ilości asortymentu wskazanego powyżej służą określeniu wartości ofert i ich porównaniu; zostały ustalone z należytą starannością i uwzględniają najprawdopodobniejsze potrzeby Zamawiającego.
 5. Oferowany termin płatności od dnia złożenia faktury Zamawiającemu nie może być krótszy niż 30 dni.
 6. Zaoferowane produkty lecznicze muszą posiadać, co najmniej 12 miesięczny termin ważności licząc od dnia dostawy.
 7. Przedmiot zamówienia musi być dostarczany w opakowaniu producenta.
 8. Opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ma zawierać nazwę towaru, nr serii, datę produkcji i datę ważności.
 9. Produkty danego rodzaju wchodzące w skład jednej dostawy muszą posiadać ten sam termin ważności.
 10. Dostarczony towar będzie miał termin przydatności do użycia obejmujący, co najmniej (minimalnie) 24 miesięcy od faktycznej daty dostawy.
 11. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na dostarczony towar.
 12. Dostarczony Przedmiot zamówienia musi być zaopatrzony w etykietę handlową, sporządzoną w języku polskim, zawierającą wszystkie niezbędne informacje niezbędne dla bezpiecznego użytkowania.
 13. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od ilości podanych w kalkulacji oferty, jednakże łączna wartość dostaw nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego Wykonawcy w danym pakiecie.
 14. Miejsce realizacji zamówienia: Dział Farmacji Szpitalnej UCZKIN, pl. Sokratesa Starynkiewicza 1/3, 02-015 Warszawa.
 15. Dostawy realizowane będą do pomieszczeń wskazanych przez Pracowników Zamawiającego ulokowanych w magazynach Działu Farmacji Szpitalnej UCZKIN w piwnicach budynku (poziom -1).

Wyroby medyczne

Termin składania ofert:
26.11.2019 - 05.12.2019
 1. Nazwa zamówienia: „Zakup i sukcesywne dostawy w okresie 24 miesięcy jednorazowych wyrobów medycznych dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie”.
 2. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych - 3 zadania (pakiety)
 3. Zestawienie asortymentowe określające nazwę przedmiotu zamówienia wraz z określeniem ilości przewidzianej do dostaw w okresie obowiązywania umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
 4. Ilości asortymentu wskazanego powyżej służą określeniu wartości ofert i ich porównaniu; zostały ustalone z należytą starannością i uwzględniają najprawdopodobniejsze potrzeby Zamawiającego.
 5. Oferowany termin płatności od dnia złożenia faktury Zamawiającemu nie może być krótszy niż 30 dni.
 6. Zaoferowane wyroby medyczne muszą posiadać, co najmniej 12 miesięczny termin ważności licząc od dnia dostawy.
 7. Zamawiający informuje, że wszystkie występujące w dokumentacji wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć, jako określenie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) pod warunkiem, że oferowane wyroby medyczne będą o takich samych lub lepszych parametrach użytkowych określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Obowiązek udowodnienia, że odpowiadają one wymaganiom, określonym przez Zamawiającego w dokumentacji, spoczywa na Wykonawcy.
 8. Przedmiot zamówienia musi być dostarczany w opakowaniu producenta.
 9. Opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ma zawierać nazwę towaru, nr serii, datę produkcji i datę ważności.
 10. Produkty danego rodzaju wchodzące w skład jednej dostawy muszą posiadać ten sam termin ważności.
 11. Dostarczony towar będzie miał termin przydatności do użycia obejmujący co najmniej (minimalnie)
  12 miesięcy od faktycznej daty dostawy.
 12. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na dostarczony towar.
 13. Dostarczony Przedmiot zamówienia musi być zaopatrzony w etykietę handlową, sporządzoną w języku polskim, zawierającą wszystkie niezbędne informacje niezbędne dla bezpiecznego użytkowania.
 14. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od ilości podanych w kalkulacji oferty, jednakże łączna wartość dostaw nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego Wykonawcy w danym pakiecie.
 15. Miejsce realizacji zamówienia: Dział Farmacji Szpitalnej UCZKIN, pl. Sokratesa Starynkiewicza 1/3, 02-015 Warszawa.
 16. Dostawy realizowane będą do pomieszczeń wskazanych przez Pracowników Zamawiającego ulokowanych w magazynach Działu Farmacji Szpitalnej UCZKIN w piwnicach budynku (poziom -1).

Zakup lasera diodowego

Termin składania ofert:
08.11.2019 - 19.11.2019
 1. Nazwa zamówienia: Zakup i dostawa fabrycznie nowego lasera diodowego dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie, w ramach realizowanego Projektu pn. „ Program kompleksowej terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw
  i powikłań wad rozwojowych i chorób dziecka nienarodzonego – jako element poprawy stanu zdrowia dzieci nienarodzonych i noworodków na lata 2018-2020”
 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie wraz z przeszkoleniem wskazanego
  personelu Zamawiającego, nowego lasera diodowego. Niniejszy zakup stanowi element realizacji przez
  Zamawiającego Projektu pn. Zakup i dostawa fabrycznie nowego lasera diodowego dla Uniwersyteckiego
  Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie,
  w ramach realizowanego Projektu pn. „ Program kompleksowej terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce
  następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób dziecka nienarodzonego – jako element poprawy stanu zdrowia dzieci nienarodzonych i noworodków na lata 2018-2020”. Szczegóły i parametry techniczne, użytkowo-
  funkcjonalne są zawarte w „Szczegółowym opisie Przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 
 3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu fabrycznie nowego (rok produkcji 2019) nieużywanego, nierekondycjonowanego, niedemonstracyjnego sprzętu, gwarantując, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych, a wszystkie części składowe urządzeń są nowe. Zamawiany sprzęt musi posiadać niezbędne okablowanie i inne elementy instalacyjne, a wszystkie elementy zestawu muszą być kompatybilne ze sobą. Po zweryfikowaniu sprawności działania dostarczonego urządzenia wraz z wyposażeniem i przeszkoleniu personelu Zamawiającego w zakresie obsługi, zostanie podpisany protokół odbioru. Do protokołu Wykonawca załączy instrukcję obsługi w języku polskim oraz karty gwarancyjne dotyczące przedmiotu zamówienia.
 4. Przedmiot zamówienia zamieszczony w ofercie winien posiadać dopuszczenia do stosowania w placówkach służby zdrowia i został zgłoszony do obrotu Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych zgodnie z art. 58 ust. 1 lub ust. 2 ustawy o wyrobach leczniczych). W zależności od rodzaju oferowanego sprzętu Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów określonych w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyborach medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.), ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r.  poz. 2211), oraz ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. – o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne, ustawy o zawodzie lekarza oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U.  z 2004r. Nr 92 poz. 882).
Powrót