Kierownik I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii

Kierownik-Kliniki-prof.-dr-hab.-n.-med.-Mirosław-Wielgoś-300x217.png


Prof. dr hab. Mirosław Wielgoś, kierownik naszej Kliniki i dotychczasowy dziekan I Wydziału Lekarskiego został rektorem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w kadencji 2016 – 2020. Kampania wyborcza profesora odbywała się pod hasłem: Wiem jak! Inwestycja w naukę; Jakość w dydaktyce; Sprawne zarządzanie.

Profesor Mirosław Wielgoś urodził się 12 kwietnia 1965 roku w Zamościu. Posiada specjalizację II stopnia z zakresu położnictwa i ginekologii. Stopień doktora nauk medycznych z wyróżnieniem  otrzymał w 1997 roku, stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w 2004 roku, natomiast tytuł naukowy profesora nauk medycznych w 2009 roku. Główne zainteresowania medyczne Profesora początku jego pracy skupiały się wokół zagadnień związanych z położnictwem, patologią ciąży, diagnostyką prenatalną i terapią wewnątrzmaciczną. Osobiście wykonał wiele zabiegów z zakresu diagnostyki i terapii płodu – w szczególności w przypadku choroby hemolitycznej płodu; zainicjował wykonywanie na Mazowszu zabiegów laserowej ablacji wewnątrzłożyskowych anastomoz naczyniowych w ciąży bliźniaczej powikłanej zespołem przetoczenia (TTTS); wprowadził do praktyki klinicznej jako pierwszy w Polsce (wspólnie z doktorem Przemysławem Kosińskim) wykonywanie zabiegów fetoskopowej okluzji tchawicy u płodów z wrodzoną przepukliną przeponową. Klinika, którą kieruje od 2010 roku jest obecnie  wiodącym ośrodkiem w zakresie diagnostyki i terapii uroginekologicznej, w zakresie onkologii ginekologicznej, a także w zakresie diagnostyki i leczenia niepłodności. Profesor jest promotorem 8 przewodów doktorskich, a w czasie sprawowania przeze niego funkcji kierownika Kliniki 3 osoby uzyskały stopień naukowy doktora habilitowanego. Jest współautorem licznych rekomendacji merytorycznych PTG, w tym standardów postępowania w przypadku wystąpienia wybranych powikłań ciąży, ogłoszonych w randze rozporządzenia ministra zdrowia.

Przez dwie kadencje pełnił funkcję przewodniczącego Sekcji Perinatologii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. Od września 2015 roku jest prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

W latach 2006-2013 pełnił funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie położnictwa i ginekologii dla województwa mazowieckiego, a od roku 2013 do chwili obecnej jest konsultantem krajowym w dziedzinie perinatologii. Pod kierunkiem Profesora Wielgosia został opracowany szczegółowy program szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie.


Działaność międzynarodowa

Profesor prowadzi również aktywną działalność międzynarodową. Jest członkiem zarządów kilku towarzystw naukowych (World Association of Perinatal Medicine,  International Society of the Fetus as a Patient, International Academy of Perinatal Medicine, Ian Donald Interuniversity School of Ultrasound). Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 270 publikacji – w tym prace oryginalne, poglądowe, kazuistyczne oraz listy do redakcji czasopism, o łącznym IF=188.079 (prace oryginalne 124.701) i punktacji MNiSW/KBN=3398 (prace oryginalne 2050); (IH=10, liczba cytowani 573).


Działalność naukowa

Jest autorem i redaktorem wielu książek i rozdziałów z zakresu położnictwa i ginekologii oraz perinatologii, jak również kilkudziesięciu prac naukowych, opublikowanych w renomowanej światowej literaturze (Journal of Perinatal Medicne, Transplantology, Neuroendocrinology Letters, Transplantation Proceedings, European Journal of Obstetrics and Gynecology & Reproductive Biology, Ginekologia Polska, Journal of Maternal, Fetal and Neonatal Medicine). Jest laureatem licznych nagród Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne oraz Nagrody Ministra Zdrowia za osiągnięcia dydaktyczne.


 

Powrót